Избрани Новини

В Благоевград започват действия за овладяване популацията на бестопанствените кучета

Всички заинтересовани могат да подават предложения и становища

Мащабна програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и контрол над домашните любимци стартира в Община Благоевград.
Програмата е част от управленската стратегия на настоящото ръководство за подобряване на градската среда. Проблемът с безстопанствените кучета на територията на общината отдавна очаква ефективно и дългосрочно решение, за което има управленска воля и административен капацитет да се вземе и приложи.

Първата стъпка в тази посока е обстойния и задълбочен анализ на съществуващото положение. През последните шест месеца се прегледаха документите във връзка с постъпили сигнали от граждани, резултатите от проверки на контролиращи институции, вътрешните правила и процедури във връзка с управлението и контрола на дейността и местната законодателна уредба. Проведоха се серия от дискусии с доброволци и представители на неправителствени организации за защита на животните. Проучиха се „добри примери“ за успешни решения и възможността за тяхното прилагане на местно ниво. Цялата подготвителна дейност послужи за здрава база, върху която се разработи цялостна Стратегия за трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета в дългосрочен план. Първите нормативни актове в тази посока са разработени и вече публикувани за обществено обсъждане на сайта на Община Благоевград: http://www.blgmun.com/ - секция Административни актове - Проекти на наредби и включват: - Проект на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на домашни кучета на територията на Община Благоевград; - Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Благоевград и - План за действие към Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Благоевград.
Предлаганият проект на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на домашни кучета на територията на Община Благоевград цели синхронизиране на регулярната материя на подзаконово и законово ниво, детайлизаране на основни права и задължения на собствениците, отглеждащи кучета; засилване контрола за деклариране на домашните кучета и заплащането на такса за притежаване на куче; контрол за изоставянето на животни; установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, с което се гарантира повишаване сигурността на населението на територията на общината; опазване на околната среда, намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хората, както и развиване на чувство за отговорност при отглеждане на кучета. Приложената Програма за намаляване на популацията на безстопанствените кучета предвижда прилагане на комплекс от мерки за постигане на синергичен ефект, при който усилията на общинската власт, организациите за защита на животните, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема Заложените в новите документи цели ще се изпълняват поетапно, като на дневен ред са поставени конкретни действия, в т.ч. провеждане на информационни и обучителни кампании; разработване и внедряване на електронна система за регистрация на домашните кучета, разработване и внедряване на електронна система и видеонаблюдение в общинския приют, както и редица други мерки, посочени конкретно в Плана за действие към Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Благоевград.

Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на Проекта на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на домашни кучета на територията на Община Благоевград; Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Благоевград и Плана за действие към Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Благоевград.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)