Рехабилитират туристическите маршрути в Национален парк "Пирин”

Ще бъде обновен и подходът към най-старото иглолистно дърво в България Байкушевата мура

Започнаха строително-монтажните работи по рехабилитация на туристическите маршрути в Национален парк „Пирин”
Директорът на дирекция „Национален парк Пирин” Росен Баненски направи първа копка за строителнo-монтажните работи по рехабилитация на част от туристическите маршрути в защитена зона BG0000209 „Пирин” по проект за подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин”.
Церемонията се състоя пред сградата на Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин” в Банско. На нея присъстваха и инж.Мартин Лазаров – ръководител на проекта, представители на фирмата-изпълнител на дейността, на държавната администрация, местната власт, неправителствени организации и медии. Отслужен беше водосвет.
Предвидените дейности по рехабилитация на туристическите маршрути са поставяне на дървени скари на места с подпочвена вода и силно ерозирали участъци, почистване на маршрутите и поставяне на табели за насочване преминаването извън увредените участъци от регламентираните пътеки и маршрути, затваряне на дублиращи пътеки и оставяне само на една основна. С цел осигуряване на безопасен достъп на туристите, посещаващи територията на парка, ще бъдат монтирани дървени пешеходни мостчета за преминаването на поточета и реки, а по дължината на пътеките се предвижда поставянето на дървени маркировъчни колове и указателни табели. В изпълнение на дейността ще бъде обновен и подходът към най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура.
Проект № BG16M1OP002-3.007-0007-С02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (об. ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 6 294 117, 64 лева, от които 5 349 999,99 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 944 117,65 лева национално съфинансиране от държавния бюджет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен