Съдът уважи протест на Окръжна прокуратура – Благоевград

Той е за обявяване за нищожна заповедта на зам.кмета на Община Благоевград, засягаща публична общинска собственост

По протест на Окръжна прокуратура – Благоевград заповедта на заместник-кмет по строителството и сигурността на община Благоевград от 13.07.2016 г. е обявена за нищожна с Решение на Административен съд –Благоевград.
Производството по случая е било образувано в края на м. февруари 2020 г. с внесен от прокуратурата протест, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за устройство на територията. С него държавното обвинение е оспорило въпросната заповед, като издадена в противоречие със забраната по Закона за общинската собственост, и е предложило същата да се обяви за нищожна. На свой ред, ответникът и заинтересованите страни оспорили протеста.
В хода на съдебното разбирателство са били събрани доказателства, след анализа и оценката на които съдът се произнесе с решение.
Оспорената с протест заповед засяга имоти – публична общинска собственост. С нея е бил одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация (ПР) по плана на Благоевград чрез образуването на нови УПИ (Урегулирани поземлени имоти). Заповедта е била фактически обоснована с необходимостта от привеждане на плана за регулация в съответствие с плана за застрояване. Съображенията, посочени в становището към нея и обяснителната записка към проекта, обаче не съответстват на указаното в заповедта правно основание за одобряване на изменение – разпоредба по Закона на устройство на територията. Отделно, планът за застрояване би могъл да бъде одобрен само при наличието и в съответствие с предходен влязъл в сила ПУП – ПР. В конкретния случай, с оспорената заповед е постигнато изменение на регулационното предвиждане за УПИ, „поради несъответствие с предвижданията на плана за застрояване“. По този начин, в пълно противоречие с основанието по Закона за устройство на територията, са изменени границите на УПИ и образуван нов такъв.
Одобреното с оспорената заповед на заместник-кмета на община Благоевград изменение на ПУП – ПР не съответства на материалния закон. По същество тя е издадена при липса на законово основание, поради което и правните й последици са нетърпими. Заповедта заобикаля установения от закона ред и основания за изменение на влезли в сила ПУП по Закона за устройство на територията. Липсата на условията (предпоставките), визирани в приложимата материалноправна норма, обуславят нейната нищожност.
Въз основа на тези съображения Административен съд – Благоевград е уважил протеста на Окръжна прокуратура – Благоевград.
Решението не е окончателно и подлежи на протестиране и обжалване пред Върховния административен съд в законоустановения срок.