Съдът прекрати "Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“

Основната му цел била "защита на човешките права на македонците и други етнически малцинства в България“

По искова молба на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът се е произнесъл с решение за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“, учредено през м. август 2019 г.
На 21.08.2019 г. било проведено събрание за учредяване на сдружение с нестопанска цел - „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“. Съгласно приетия устав, основната му цел била „защита на човешките права на македонците и други етнически малцинства в България“. В него били визирани и средствата за постигане на набелязаните цели. С акт на Агенция по вписвания била извършена регистрация на сдружението със седалище в  Благоевград.
Преценявайки съдържанието на устава, съдът е намерил, че са налице предпоставки за прекратяване на сдружението, с мотива, че част от формулираните в устава му цели и средства противоречат на Конституцията на Република България. Върховният закон на страната забранява привилегии, основани на народност, етническа принадлежност, произход. Целите, посочени в устава на сдружението, обаче внушават съществуването на етноси и призовават за защита в частност и отстояване на македонския етнос, чрез вписаните средства – отстояване и защита на македонската кауза. Така представената дейност на сдружението е насочена срещу единството на българската нация и териториалната цялост на страната ни като основен конституционен принцип. Наред с това се прави внушение за наличие на лишен от права малцинствен етнос в Република България или друг такъв етнос, нуждаещ се от различна от държавната и институционалната защита по Конституция.
По същество призивът към отстояване и защита на самоопределилите се като македонци лица, с визираните цели и средства за постигането й, са насочени както срещу единството на българската нация, така и срещу териториалната цялост на страната. Същевременно само на политическите партии са присъщи цели и действия, които се отнасят до промени относно унитарния характер на държавата, териториалната цялост и единството на нацията. Съгласно Конституцията, същите не могат да бъдат упражнявани от граждански сдружения.
С тези мотиви съдът е решил да се прекрати Сдружение за осъществяване на общественополезна дейност „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“.
Решението подлежи на обжалване в законоустановения срок пред Софийски апелативен съд.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен