Стартира важен екологичен обект за три общини

Ще се изгради инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Днес в гр.Гоце Делчев ще бъде даден старт на значим екологичен проект чрез официална церемония „Първа копка“ и встъпителна пресконференция.
Община Гоце Делчев в партньорство с общините Гърмен и Хаджидимово сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Целта на проектa е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.
Обща сума на проекта: 9 147 276.52 лв., от които 5 840 128,74 лв. от ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие и 1 030 610,95 лв. от държавния бюджет на Република България. 765 112, 38 лв. са собствен принос на бенефициента

Начална дата на проекта: 18.12.2017 г. Крайна дата: 18.11.2020 г.