40 души назначават на работа в Петрич по патронажната грижа

Те ще работят в по-големите села и в кварталите на града

В условията на извънредно положение Община Петрич разширява социална услуга след успешно защитен проект.
Кметът на община Петрич Димитър Бръчков сключи допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика във връзка с реализация на проект „Патронажна грижа чрез мобилни интегрирани услуги за възрастни хора и хора с увреждания – община Петрич”. Допълнителното споразумение включва дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Неговата обща стойност е 243 615.00 лева, от които 207 072.75 лева са европейското, а 36 542.25 лева е национално съфинансиране. По проекта ще работят 40 души, които ще бъдат назначени в по-големите села и в кварталите на Петрич. Още 170 лица ще ползват новата социална услуга, освен досегашните 370 патронирани на територията на община Петрич. Проектът ще се осъществява до 31.12.2020 г. Целите на проекта са осигуряване на допълнителни ресурси за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица, хора с увреждания в невъзможност за самообслужване, лица в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19; подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Допълнително по повод Възкресение Христово Община Петрич ще подари на всички патронирани лица и на още 200 възрастни хора от труднодостъпните села на планина Огражден козунак, яйца и картичка. Те ще бъдат раздадени с подкрепата на ДГС „Първомай“, потвърдено от директора инж.Ефремов след проведена по-рано среща с кмета Димитър Бръчков.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен