Общинският съвет в Банско ще отчете дейността си

Ще обсъди състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление

Днес от 9:30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния дневен ред:
- Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.
-  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско

- Разглеждане на докладна относно освобождаване на досегашния състав на Съвета на директорите на „ПФК Банско” ЕАД и избиране на нов Съвет на директорите.

- Разглеждане на докладна записка относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2019 г.
- Разглеждане на докладна записка относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 - 2023 г.
- Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-474/23.01.2020 г. от Иван К относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2020 година.
Освен това ще се разгледат докладни записки за отдаване под наем на топлинна инсталация с котлоагрегат в ОУ „Св. Климент Охридски” в Добринище, за отдаване под наем на самостоятелен обект в Банско, относно увеличаване на капитала на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД, за структурата на Общинската администрация и числеността на служителите и работниците в Общината.
Ще се обсъди и докладна записка за проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2020 година, както и заявления за парични помощи.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия