Ще обновяват сградата на Държавна агенция "Архиви" в Благоевград

Индикативният срок за изпълнение е 12 месеца

Община Благоевград подаде проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за енергийно обновяване на сградата на Държавна агенция „Архиви“ и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания

Предвижда се въвеждане на пакет от енергоспестяващи мерки (в т.ч. обновяване на фасадите, подмяна на дограмата, ремонт на общите части и санитарните помещения, подмяна на отоплителната инсталация и др.), което ще доведе до намаляване на енергийното потребление и постигане на по-чиста околна среда в дългосрочен аспект. Сградата, обект на интервенция по проектното предложение, е разположена в централната градска част на ул.„Арсени Костенцев“ № 2 в близост до вече санирани по програмата жилищни сгради, поради което реализацията на проекта ще има допълващ ефект за цялостната визия на Благоевград и превръщането му в привлекателно място за живот.

Подаденият проект е с наименование „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви”, а общият бюджет, предвиден за изпълнението на проектните дейности, е в размер на 438 975,97 лв. и представлява изцяло безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма. Индикативният срок за изпълнение е 12 месеца.

Предложението е по Процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, обявена в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"