Няма да има увеличение на такса "смет" в Благоевград

Съвременен Младежки център за 2 000 000 евро ще се изгради в кв."Бялата висота“

Общински съвет - Благоевград проведе днес извънредно заседание. Сесията се състоя от 09,30 часа в зала „22 септември“. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общински съвет Благоевград Андон Тодоров.

Адвокат Теодор Тошев, досегашен юрист, обслужващ Общинския съвет, се изказа извън дневния ред. Той работи в структурата от 2012 година.

Сесията бе проведена при следния дневен ред:

По първа точка от дневния ред съветниците гласуваха предложение от кмета на община Благоевград инж.Румен Томов относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси. Във връзка с определяне годишния размер на такса битови отпадъци за 2020 г. кметът инж.Томов обяви, че няма да има увеличение за граждани и бизнеса. Общински съвет - Благоевград одобри план-сметка за разходите по дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите в населените места на община Благоевград.

По точка втора след проведено поименно гласуване, съветниците определиха делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Представители на община Благоевград са инж.Томов – кмет на община Благоевград и председателят на Общински съвет Благоевград Андон Тодоров. При невъзможност за участие на председателя в Общото събрание, да бъде заместван от Гергана Янчева.

По точка трета бяха определени кметът инж.Томов и председателят на Общински съвет Андон Тодоров за представители на Община Благоевград на Общото събрание на Сдружение на Югозападните общини. За заместник делегат бе избран общинския съветник Гергана Янчева.

На сесията бе включена и извънредна точка по предложение на кмета на община Благоевград инж.Томов по проект „Изграждане на младежки центрове“. Предложението е по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Кметът инж.Томов поясни, че Младежкият център се изгражда с безвъзмездна финансова помощ с максимален размер 2 000 000 евро. Съфинансиране по програмата не се изисква. Съвременният младежки център ще разполага със зали за провеждане на конференции, кръгли маси и форуми, както и зони за хранене и леглова база.

Общински съвет- Благоевград даде съгласие за кандидатстване на община Благоевград с проект „Изграждане и функциониране на съвременен младежки център“. Изграждането на центъра е в поземлен имот в кв.„Бялата висота“, местност „Мандаджи баир“. Съветниците декларираха, че предназначението на сградите няма да бъде променяно за срок не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Следващото редовно заседание на Общински съвет - Благоевград ще се проведе на 31 януари 2020 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен