Община Благоевград представи проект за изграждане на инфраструктура на депото

Тя е за предварително третиране и компостираща инсталация за разделно събрани отпадъци

Откриваща пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, се проведе в Благоевград.
Целите и дейностите, включени в проекта, бяха представени от ръководителя и заместник-кмет по европейските проекти и програми Зорница Кралева.
Сред тях са намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, обработване и третиране на отпадъците по безопасен за околната среда начин, както и постигане на целите, заложени в законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Чрез реализирането на проекта Община Благоевград цели да бъде повишено и общественото съзнание за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците.
В рамките на проекта ще бъде изградена необходимата инфраструктура, ще бъде осигурена инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци, както и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.
Ще бъдат закупени оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.
Проектът се финансира по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,
приоритетна ос 2 „отпадъци”.
Стойността му е 11 945 990.08 лева, от които 7 635 433.52 лева са финансиране от ЕС, от Републиканския Бюджет са осигурени 1 347 429.44 лева, а собственият принос на Община Благоевград е 1 000 314.37 лева. Срокът за изпълнение на проекта е до 23.03.2021 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен