Избрани Новини

Окръжна прокуратура - Кюстендил се отчете

Представи годишния отчет за дейността си през 2018 г.

Вчера Окръжна прокуратура - Кюстендил проведе годишно събрание за отчет на дейността на прокуратурите от окръжния район за изминалата 2018 г. Сред гостите на събитието бяха заместниците на главния прокурор при ВКП Пенка Богданова и Мария Шишкова, завеждащ отдел „Административен“ във ВКП Славка Славова, представителят на прокурорската колегия във ВСС Йордан Стоев, и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура - София Албена Вутова, заместник-председателят на Окръжен съд - Кюстендил Пенка Братанова, заместник-председателят на Административен съд - Кюстендил Галина Стойчева. Присъства и заместник-директорът на ОД на МВР - Кюстендил Веселин Рангачев и главен разследващ полицай Димитър Мицов, както и заместник-началникът на РД ГП - Кюстендил Светослав Петров. Участие взеха и магистрати от окръжната и районните прокуратури в Кюстендил и Дупница.

В доклада си окръжният прокурор Камелия Стефанова подчерта, че през 2018 г. е обърнато сериозно внимание върху качеството на прокурорската работа за намаляване до минимум върнатите от съда дела и на оправдателните присъди, както и намаляване продължителността на досъдебната фаза.

Общият брой на решените досъдебни производства от прокурор е 2563 или 87,33% от наблюдаваните. Наблюдава се тенденция за намаляване броя на ДП, чието разследване е продължило повече от една година. Като положителен факт е отчетен увеличеният брой на бързите производства – 349 през 2018 г.

Най-голям брой от новообразуваните досъдебни производства са за престъпления против собствеността, от които доминират кражбите. Следват производствата за извършени общоопасни престъпления, сред които най-голям дял имат тези за управление на МПС след употреба на алкохол. На трето място са престъпления против личността, предимно за причиняване на средна телесна повреда. Немалък дял имат и престъпленията против стопанството.

През 2018 г. са наблюдавани общо 24 досъдебни производства за корупционни престъпления, от които новообразуваните са 10.

Постановените осъдителни и санкционни решения през изминалата 2018 г. по актове на прокурори от района на Окръжна прокуратура - Кюстендил са 738, което е 89,78 % от общия брой на постановените съдебни решения. Този значителен процент е последица от доброто качество на прокурорската работа в различните фази на наказателния процес.

Окръжният прокурор Камелия Стефанова обърна внимание на присъстващите на годишното отчетно събрание, че положителните резултати за 2018 г. са особено видими в показателите на районните прокуратури в Кюстендил и Дупница, което налага извод за значително подобреното качество на тяхната дейност. През изминалата година е продължила възприетата практика върнатите за доразследване дела от съда да бъдат обсъждани и анализирани на работни съвещания. Това се прави ежемесечно и безспорно има положителен ефект.

През отчетния период е намалял броят на делата, върнати от съда на прокуратурите в Кюстендил и Дупница, които са общо 16 броя. Постановените оправдателни съдебни акта са 39 или 4,74 % от общо решените 822 дела. Налице е и висок процент на приведените в изпълнение присъди – 99,77 % или 441 броя от общо получените.

В изказванията си присъстващите на представянето на отчетния доклад гости дадоха много добра оценка за дейността на Окръжната прокуратура и районните в Кюстендил и Дупница през изминалата 2018 г.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)