Представиха проекта "Устойчиво управление на НП Рила II-ра фаза“

Целта е подобряване състоянието на животински видове и типове природни местообитания

Дирекция „Национален парк Рила“ проведе начална пресконференция по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“.
Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.
На пресконференцията присъстваха кметове на общини, в чиито територии попада Национален парк „Рила“, ръководители на структури от Благоевградска област, представители на областна администрация Благоевград, на други паркови дирекции, на природозащитни и туристически организации и медии.
Директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ Красимир Андонов  представи общата цел на проекта, която е подобряване състоянието на животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“ на територията на Национален парк „Рила“ и постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2).
„През следващите 4 години дирекцията ще се опита да възстанови местообитания, да предпази видове от бракониерски лов, своевременно да можем да реагираме и да опазваме горските местообитания и местообитанията на видове от горски пожари“, каза още Красимир Андонов. Той допълни, че през следващите години работата по проекта ще бъде приоритетна за Дирекция „Национален парк Рила“.
Ръководителят на екипа за техническа помощ – инж. Цветанка Ценова, изтъкна, че Национален парк „Рила“ е първият парк, за който министърът на околната среда и водите издаде заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ сред всички паркове.
„Целта ни е мерките, които са свързани с оборудването, да бъдат изпълнени точно по график – в началото на дейностите, за да бъде проектът устойчив“, каза още инж. Ценова и уточни, че по този начин ще се види дали всички мерки ще сработят и ако някъде има проблем, да се реагира навреме.
„Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания, като ще бъдат изпълнени дейности, които да надградят постигнатите резултати през програмен период 2007-2013 г.“, каза ръководителят на проекта д-р Стефан Кирилов. Той представи 9-те дейности, които са включени в проекта „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия