Преподаватели от ЮЗУ участваха в кръгла маса

Темата бе "Неравенства и бедност в България“

Проф. д-р Борис Манов, проф. дсн Валентина Миленкова и докторант Асен Балабанов от Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха в кръгла маса на тема „Неравенства и бедност в България“ под патронажа на президента на Република България Румен Радев.
Събитието бе открито от президента, който акцентира на необходимостта от изучаване на неравенствата като начин за набелязване на мерки и политики за намаляване на бедността, увеличаване на възможностите за социално включване и интеграция. Кръглата маса протече в два панела: Икономически предпоставки за неравенствата и бедността и Социални измерения на неравенствата и бедността.
Представените доклади засягаха различни аспекти на фискалната стратегия, издръжката на живота, бюджетните структури, политиките в здравеопазването, образованието, демографските процеси – като елементи от намесата на държавата в структуриране на доходите и грижата за населението, особено за уязвимите групи. Докладите и изказванията бяха направени от учени, университетски преподаватели, политици, представители на синдикати и работодатели.
В кръглата маса активно участие взеха преподавателите от Югозападния университет. В своите изказвания те показаха значението на прилаганите политики в областта на образованието и социалното включване; като специално място бе отделено на необходимостта от въвеждане на дуално обучение в средното училище, на по-активното навлизане на бизнеса като част от създаване на ефективна образователна среда и на обстоятелството, че бедността в български условия се етнизира.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"