Проведе се първа информационна среща "Дестинация Южна Рила“

Представянето беше в "Еколенд“ – интерпретативен образователен център

Дирекцията на Национален парк „Рила“ (ДНП „Рила“) проведе информационна среща за представяне на първите резултати от прилагането на туристическия продукт „Дестинация Южна Рила”. Представянето беше в „Еколенд“ – интерпретативен образователен център в местността „Бодрост“, с участието на представители от Областната администрация в Благоевград, община Благоевград, сдружения и предприемачи.
Продуктът се разработва в рамките на проект „Засилване на капацитета на защитени зони, чрез иновативна методология за устойчивост“, с акроним BIO2CARE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г., по който парковата дирекция е бенефициент. В рамките на информационната среща бе представена и широко разисквана темата, свързана с „Туристически продукт „Южна Рила – разнороден, комплексен, уникален и променящ се”.
Дейностите по Проект BIO2CARE са свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури. Специфичната цел е да се подобри ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие. Водещ партньор по проекта е Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по производствени и инженерни науки, с гръцките партньори Национален парк на Източна Македония и Тракия, Община Нестос, Център за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция, Национална конфедерация на хората със специфични нужди. Българските партньори са РИОСВ-Благоевград, ДНП „Рила“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Пирински туристически форум.
Основни дейности по проекта, които Д „НП Рила“ ще изпълни, са:
Изграждане на Посетителски информационен център - Благоевград, достъпен за хора със специални нужди и в неравностойно положение. Той ще е обособен на място, предвидено да обхване голяма част от основния туристопоток на  Благоевград в стария квартал „Вароша“;
Разработване и внедряване в експлоатация на Специализирано мобилно приложение за мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на ДНП „Рила“;
Организация на събитие по проект BIO2CARE, в това число за представяне на резултатите от изпълнението на методическата рамка в рамките на потенциален туристически продукт „Дестинация Южна Рила“;
Изготвяне на доклад за прилагане на методологичната рамка в рамките на потенциален туристически продукт „Дестинация Южна Рила“;
Капитализиране на резултатите и популяризиране на територията на Република България и трансграничния регион;
Организиране и провеждане на събития за хора в неравностойно положение – информационни дни под надслов: „Парангалица – най-стария горски резерват“. Изготвяне на брошури и публикации на Брайлов текст за НП „Рила“;
Доставка на специализирана мониторингова екипировка;
Приспособяване на екопътека „Запазена Парангалица“ за хора в неравностойно положение.
Общата стойност на проекта е 1 093 111,60 евро, като за ДНП „Рила“ тя е 201 611,50 евро.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"