Избрани Новини

Европейски възможности за рибарите и фирмите в сектора на аквакултурите

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12.07.2018 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 е с пет актуални отворени покани за кандидатстване, като се очаква в най-скоро време да стартира и прием по още една. Първата мярка е 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, чрез която се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов.Допустими са също и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 6 181 144, 53 лв. Минималният размер на БФП е 2 000 лева, а максималният е 200 000 лева. Съфинансиранетоза дребномащабния крайбрежен риболов е 80% , а за останалите до 50%. Допустими кандидати са физически лица (ФЛ), еднолични търговци (ЕТ)или Юридически лица (ЮЛ), регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК), които са собственици на регистрирани риболовни съдове и притежават валидно разрешително за стопански риболов. Продължителността на проекта може да е до 12 месеца.

С бюджет над 16 млн. лева мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ ще стимулира предприемачеството в сектора на аквакултурите и ще подпомогне създаването на нови предприятия за устойчиви аквакултури. Насърчават се инвестиции, които ще доведат до опазване и възстановяване на водното и биологично разнообразие, ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната и ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на безопасността и условията на труд.Допустими са ЕТ или ЮЛ, нови производители на аквакултури, с образование и опит.Минималният размер на допустимата БФП е 30 хил. лева, а максималният й размер е 850 хил. лева, като съфинансирането е до 50 %.

Крайният срок за подаване на проектни предложения и за двете мерки е 17,00 часа на 12.07.2018 г.

Друга отворена процедура за рибарите е мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“, коятопредвижда финансиране на дейности, допринасящи за допълване доходите на рибарите чрез въвеждане на допълнителни дейности, различни от съществуващите, свързани с рибарството като: инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм с въдица, ресторанти, екологични услуги и др. Бюджетът на мярката е 3 519 919.89 лева, с минималният размер на а БФП е 3000 лева, а максимален 146 687 лева. Съфинансирането е до 50 % за МСП и до 30 % за големи и средни фирми. Допустими кандидати са ФЛ, ЕТ или ЮЛ, регистрирани по ТЗ или ЗК, притежаващи валидно разрешително за стопански риболов и са собственици на регистрирани риболовни съдове, включително за извършващи дейност риболов в Черно море и вътрешни водоеми.

Чрез проектите по Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Малки проекти“фирмите в сектора на аквакултурите ще могат да подобрятконкурентоспособността и жизнеспособността си, както и енергийната и ресурсната си ефективност. Бюджетът е 1 000 000 лева.Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3000 лева, а максималният - 48 895 лева. Максимален процент на съфинансиране 50 % за МСП, и до 30% за големи фирми с персонал до 750 души Всички кандидати трябва да са регистрирани като производители по Закона за рибарството и аквакултурите.

Срокът за подаване на проектни предложения и за двете мерки е 17,00 часа на 16.08.2018 г.

Последната обявена мярка е 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, която ще подпомогне инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, водещи до икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, вкл. третирането на отпадъци. Чрез проектите може да се подобри безопасността, хигиената, здравето и условията на труд на работниците. Дейностите по проектите могат да са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването, кактои и с преработването на продукти на биологични аквакултури; могат да водят до нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи Заделените по мярката средства са в размер на 11 119 499.82 лв., като минималният размер наБФП е 20 000 лева, а максималният 1 000 000 лева. Съфинансирането отново е до 50 %. Тук също могат да кандидатстватЕТ или ЮЛ, регистрирани по ТЗ или ЗК, с допълнителни условия да са регистрирани като производители по Закона за рибарството и аквакултурите и по Закона за храните, и да имат издадено разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.Продължителността на проектите може да е 18 месеца за тези, включващи СМР и до 12 месеца за останалите. Крайният срок за подаване на проектни предложения  е 17,00 часа на 30.08.2018 г.

През месец юни се очаква отварянето на мярка 1.8. "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки", където бенефициенти ще бъдат както общините и държавните институции, така и юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) на следния електронен адрес https://eumis2020.government.bg/.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)