Извършва се проучвателно-проектантска дейност на Кривия тунел

Депутати от Благоевградско с въпрос към министър Нанков за състоянието на тунела

Народните представители от ПП ГЕРБ Даниела Савеклиева, Александър Мацурев, Георги Динев, д-р Емил Тончев и Стефан Апостолов се обърнаха с въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно привеждането на тунел „Кривия“ в добро експлотационно състояние. Известно е, че по направлението за и от Гърция преминават множество автомобили и тежкотоварни превозни средства, а интензивността на джижение е изключително висока. Състоянието на тунела не е добро, по облицовката му има обилни течове, на места има пропадане на тротоарния блок и асфалтовата настилка. Освен това светофарната уредба и осветителните тела са остарели и силно износени. Народните представители поискаха от министър Николай Нанков да им предостави информация какви действие са предприели МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“ за привеждане на тунела в добро експлотационно състояние и осигуряване на безопасно движение.
В свой отговор министър Николай Нанков отговори:
Дължината на тунел „Кривия" при км 388+897 на път I-1 /E-79/ „Видин – Кулата" е 343 м. Движението в него се осъществява двупосочно в едно платно с две ленти за движение. Габарит на тунела: платно за движение 8,50 м и два тротоара по 1,0 м.
През 2017 г. бе назначена междуведомствена комисия с представители от Агенция „Пътна инфраструктура", Института по пътища и мостове, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, експерти от Университета за архитектура, строителство и геодезия и други, която да направи проверка на състоянието на тунелите по републиканските пътища, включително и на състоянието на тунел „Кривия".
Комисията е констатирала редица дефекти и повреди по съоръжението, както например надлъжна пукнатина в петите на свода, чиято ширина варира; по облицовката на тунела има обилни течове, силно изразени в дясната страна; на около 120 м от портала страна Благоевград се наблюдават силни течове и „издуване" на облицовката в областта на петите на свода; има следи от задиране по облицовката от преминаващи тежкотоварни МПС; наблюдава се пропадане на тротоарния блок и асфалтовата настилка; констатирана е начална корозия по елементите на носещата стоманена конструкция по цялото протежение на съоръжението и др.
Комисията е предложила краткосрочни и дългосрочни мероприятия за подобряване експлоатационното състояние на тунела. Агенция „Пътна инфраструктура" предприе съответните действия за изпълнение на мерките.
Въведена е своевременно нова организация на движението за намаляване скоростта на движение на МПС, преминаващи през тунела.
Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка и е подписан договор с изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ с Обединение „Геопът Тунел Кривия" с партньори: „Геострой" АД и „Пътстрой-92" АД, на стойност 3 212 721,60 лв. с ДДС.
Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка и е подписан договор за консултантска услуга – строителен надзор с „Пътконсулт 2000" ЕООД на стойност 54 720,00 лв. с ДДС.
Общият срок за изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) е 420 (четиристотин и двадесет) календарни дни, от които 120 (сто и двадесет) календарни дни за изпълнение на проектирането и 300 (триста) календарни дни за изпълнение на строително-монтажните работи. Обектът е включен в програма „Основен ремонт" на АПИ за 2018 г. и средствата са осигурени от бюджета на агенцията.
Проучвателно-проектантските работи стартираха на 11.04.2018 г., като е предвидено проучвателните дейности да бъдат извършвани в тъмната част на денонощието – от 22 ч. до 5 ч. сутринта, за да не се затруднява интензивният трафик през Кресненското дефиле и за осигуряване на безопасност на движение на шофьорите и на работещите екипи.
Съгласно заданието за проектиране следва при изработването на техническия проект за ремонта да се спазват изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове в тази област, включително и на Наредба № 1 от 04.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунелите по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България. При разработването на проекта за ремонт на тунела ще се потърси възможност за привеждане на динамичния габарит на съоръжението и ще се извърши реконструкция на пътното платно в съответствие с нормативните изисквания. Проектът за ремонт на тунела трябва да бъде насочен към дълготрайността на всички елементи на конструкцията.
Целта на проекта е подобряване на технико-експлоатационното състояние на тунела и пътното платно в участъка на съоръжението и осигуряване на безопасни условия за движение.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"