Направи се мониторинг на защитени видове в НП "Рила"

Бяха извършени наблюдения на картирани находища на елвезиево кокиче

Експертите "Биоразнообразие" от Дирекция „Национален парк Рила“ проведоха мониторингови дейности на защитени видове на територията на Национален парк „Рила“. По време на теренната работа бяха извършени наблюдения на картирани находища на елвезиево кокиче в Парков участък Благоевград, като по данни от експертния анализ се установи, че видът запазва площното си покритие от предходната година.
Освен това, експертите монтираха на подходящо място нов фотокапан, тъй като в най-скоро време се очаква да се събере от него ценна информация за обитаването на защитени диви животни /кафява мечка, вълк, благороден елен, сърна язовец, дива котка и други/ в защитената територия.
Дирекция „Национален парк Рила“ целогодишно изпълнява дейности от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, като една от приоритетните дейности по прилагане на програмата е поддържане и изграждане на съвременни средства за наблюдение на консервационно значими видове животни в естествената им среда.
Информацията се обобщава и анализира всяка година и служи за по-ефективно опазване и управление на видовете, техните природни местообитания и защитената територия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен