Зелена светлина за добив на тикли край Плетена

Обществено обсъждане за инвестиционно предложени се проведе в Сатовча

Обществено обсъждане на доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за добиване на тикли – камъни за облицовка, се проведе в общинския център Сатовча, информира kmeta.bg. Става въпрос за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси и амфиболити от находище „Бистрица”, землище на село Плетена. Инвеститор е ЕТ „Кафадарци - Ибраим Кафадаров” от същото селище. Общественото обсъждане беше организирано, обявено и проведено съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС. На обсъждането присъстваха експертите, изготвили доклада, представители на РИОСВ-Смолян, община Сатовча и местната общност, което беше отразено в присъствен лист.

В периода на обявяване и провеждане на общественото обсъждане няма постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения по естеството на инвестиционното предложение и по Доклада за ОВОС.

В тази връзка няма основания за допълването и преработката му. Инвеститорът приема да изпълни посочените в доклада мерки, за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителни вредни въздействия върху околната среда, както и плана за изпълнението на тези мерки.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен