Четири общини в Благоевградско получават евросредства

Всяка община ще получи до 890 000 лв. безвъзмездна финансова помощ

Общините Сатовча, Белица, Хаджидимово и Симитли са директни бенефициенти по интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, реализирана съвместно от две Оперативни програми - „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Процедурата, по която всяка от тези общини ще получи до 890 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, цели да допринесе за повишаване качеството на живот и за трайната социална и трудова интеграция на най-маргинализираните хора и групи от техните жители.

Освен представители на ромите, в целевите групи на изпълняваните по проектите дейности, могат да бъдат включвани и лица - жертви на всякакъв вид дискриминация, лица, живеещи в слабо населени райони, както и всички други „лица в риск“, т.е. лица, които са:
- в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност от водене на независим и самостоятелен живот;
- с увреждане или за което съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;
- в риск от социална изолация и социално изключване;
- в риск от изпадане в бедност.

Предвижда се чрез прилагането на интегриран подход да бъдат изпълнявани комплексни мерки и дейности за подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги на тези хора, както и мерки за развитието на местните общности и преодоляването на негативни стереотипи към тях в общността.

Поради спецификата и комплексния характер на проектите, както и за постигане на реални резултати, 4-те общини трябва да работят в партньорство с широк кръг институции и организации и техни звена, като Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето; Регионална здравна инспекция; Областна администрация; НПО; центрове за информация и професионално ориентиране; читалища; работодатели; доставчици на социални и здравни услуги; социални предприятия и кооперации на хора с увреждания; обучаващи организации и институции; други общини, и др.

При подготовката и изпълнението на интегрираните проектни предложения по процедурата е задължително да бъдат включени поне една неправителствена организация и един работодател за дейностите по ОП РЧР и поне една организация с нестопанска цел, определена за осъществяване на общественополезна дейност и едно училище или детска градина за дейностите по ОП НОИР.

Проектното предложение следва да се представи не по-късно от 31.05.2018 г., 17,30 часа.

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение през общата за всички Оперативни програми система ИСУН с квалифициран електронен подпис (КЕП) от лицето, представляващо кандидата или оправомощено от него лице.