Избрани Новини

Започна атракция за малки и големи "Планина в музея“

Прожекциите са до 10-ти ноември

Поредицата от научно-популярни филми на Продуцентска компания „ВАМО“ намери своето място. По повод 55 години от създаването на Национален парк „Пирин“ Регионален исторически музей – Благоевград, съвместно с Дирекция „Национален парк Пирин“ и Продуцентска компания „ВАМО“ организират „Планина в музея“. Седмицата от 6-ти до 10-ти ноември е посветeна на една от най-старите и красиви планини в Европа. Чрез поредица от научно-популярни филми ще се покаже богатото биоразнообразие на Пирин и ще се поговори за значението на защитената територия. Всеки ден от 10 и 16 часа в конферентната зала на РИМ – Благоевград ще се прожектират различни филми за растителния и животински свят на Пирин планина. Експертите от отдел „Природа“ към РИМ – Благоевград и специалисти, участвали в продуцирането и заснемането на филма, ще отговарят на  въпроси, свързани с филмите. Подготвени са въпроси и томбола за знаещите участници, които официално ще получат своите награди на 10 ноември от представителите на Д „НП Пирин”.

Програма „Планина в музея”:

7-ми ноември (вторник)

10.00 – „Гризачи – снежна полевка, обикновен сънливец, скална мишка и др.”

16.00 – „Гризачи - снежна полевка, обикновен сънливец, скална мишка и др.”

8-ми ноември (сряда)

10.00 – „Дневни грабливи птици”

16.00 – „Дневни грабливи птици”

9-ти ноември (четвъртък)

10.00 – „Нощни грабливи птици”

16.00 – „Нощни грабливи птици”

10-ти ноември (петък)

10.00 – „Едри хищници”

16.00 – „Едри хищници”

16.20 – Представяне на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” и дейности извършвани от парковата дирекция. Теглене и награждаване на победителите от играта „Планина в музея”

Екипът на Продуцентска компания „ВАМО“ предостави на РИМ  Благоевград цялата поредица, която включва следните филми:

Хабитати:

„Иглолистни гори - бяла и черна мура, смърч, ела, бял и черен бор“, храстови съобщества от клек, сибирска хвойна, балкански зановец, горски култури. Взаимна връзка между видовете в различните етажи горската растителност, уникалност на горските съобщества, неразделни връзки между горите, храстовата и тревната растителност и горската фауна.

„Широколистни и смесени гори от дъб, бук, офика, топола, чинар, бреза“, крайречни гори и храсти. Поддържане на крехкото равновесие в природата, основна необходимост за опазване живота на всички видове, съхраняване на водните ресурси, въздуха и почвите.

ІІ. Растителност, микота:

„Гъби - отровни, ядливи, начин за бране“ – видове с важно стопанско значение, застрашени, уязвими и редки – обикновена пънчушка, овча прахан, окантована, коренова гъба, ендоптикум, филопорус, гъба зелка, смръчкула, сибирска масловка, бадемова гъба, голяма есенна гъба. Ядливи и двойници - обикновена сърнела, островърха сърнела, брезова манатарка, обикновена манатарка, дяволска гъба, огнена манатарка, червена мухоморка, зелена мухоморка, пачи крак, горска печурка, ливадна печурка, карболова печурка, рижика, мъхната млечница, сив овчи нос, канелен овчи нос, виолетка, гълъбка, жълт корал, жълта рогачка, сива рогачка (сърненка).

„Пирински растителни ендемити - пирински мак, пиринска мащерка, пирински девесил, пиринско зеле, жълта и петниста тинтява, урумов окситропис, вихренска злолетица“, плюс еделвайс, златиста кандилка, пирински чай, балканска петлюга, син планински (велухенски) минзухар, ахтарова метличина, маслинолистно бясно дръвче, жълт планински крем, гризебахова теменуга, стрибърниева каменоломка.

„Растения, и легенди – петров кръст, еделвайс, здравец, златиста кандилка, омайниче, златовръх” ;

ІІІ. Резервати:

Филм за резерватите – „Юлен”, „Баюви дупки - Джинджирица” и „Тисата“ - легенди за наименования на местности, върхове, реки, езера и др.

ІV. Фауна:

7.„Дневни грабливи птици - малък кресилив орел, малък орел, орел змияр, скален орел, голям ястреб, ловен сокол, сокол скитник, сокол орко, обикновен мишелов, обитатели на горите - скална зидарка, хайдушка гарга, козодой, обикновено кралче, кръсточовка, птиците в ниските части на Пирин египетски лешояд, балкански кеклик, червеноглава сврачка, гарван, червенокръста лястовица, черен и бял щъркел, малка бяла чапла, корморан.

8.„Нощни грабливи птици - бухал, ушата сова, пернатонога кукумявка, чухъл”.

9.„Летящи бозайници – прилепи: малък подковонос, голям подковонос, южен подковонос, подковонос на Мехели, трицветен нощник, мустакат нощник, дългоух нощник“.10.„Едри хищници - мечка, вълк, дива котка, лисица, видра, златка”

11.„Гризачи - катерица, снежна полевка, сляпо куче, обикновен сънливец, скална мишка, други бозайници - белогръд таралеж, европейска къртица, обикновена кафявозъбка, див заек.”

12.“Чифтокопитни - дива коза, дива свиня, сърна“.

13.“Земноводни и влечуги“ – от Кресненското дефиле шипоопашата и шипобедрена костенурка, леопардов и ивичест смок, червейница, котешка змия, пепелянка, македонски гущер, гекон, голям и тънък стрелец; от високите части на планината: ливаден и живороден гущер, усойница, смок-мишкар, медянка, земноводни: южен гребенест тритон, дъждовник, жаба дървесница, жълтокоремна бумка, кафява и зелена крастава жаба, горска дългокрака жаба, планинска водна жаба, гръцка жаба.

14. „Риби - балканска пъстърва, изкуствено внесени - дъгова пъстърва, сивен“.

15.„Насекоми – метаморфоза“: Бръмбари – алпийска розалия, еленов рогач, голям сечко, златист гъсеничар, бръмбар носорог, сечко пурпуриценос, буков сечко. Богомолки – Mantis Religiosa, Iris Oratoria; за „Тисата“: голям пъстър мравколъв, лентокрилка. Пеперуди – Червен аполон, малък аполон, синевка на Дряновски, пиринска кадифянка, рилска (родопска) кадифянка, българска кадифянка, други кадифянки, блатна болория, гръцка болория. От „Тисата“: Апатура метис, голяма огневка, фердинандова пеперуда, зелена вечерница, голямо нощно пауново око, розово пауново око, балкански тарукус. Какавидиране, хранене, имагиниране. Паяци, паякообразни: Atipus Afinis, Eresus Colari, Licosa Praegradis, скорпион. За „Тисата“ - галеодес грекус, жълтоглав ерезус, уроктея.

Автор на филмите е инж. Иван Узунов.

Екипът изработи и туристическа дигитална карта на Национален парк "Пирин". Можете да видите от тук: http://pirinmap.comТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)