Утвърден е лесоустройствения план за село Елешница

С него се определя допустимия размер на ползването на горските ресурси

Със Заповед № РД-146/12.05.2017 г. на директора на Регионалната дирекция по горите-Благоевград е утвърден Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Разлог, които се намират в района на действие на ТП „ ДГС Елешница“ .
С Горскостопанския план се определя допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управление на горските територии. Също така се дават насоки за стопанската дейност и обосновка на планираните горскостопански мероприятия. Планът формулира горскостопански дейности като вид на сечите, добив на дървесни и недървесни горски продукти, залесявания, охрана и опазване от пожари на горските територии.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен