Започват съвещанията по стопанисване на горите в ЮЗДП

Съвещанията ще се проведат от днес до 5 юни по график

Специализирани съвещания по стопанисване на горите и маркиране на лесосечния фонд за 2018 г. организира Югозападното държавно предприятие съвместно с Регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик и София. Съвещанията ще се проведат от днес, 26 май,  до 5 юни по график на територията на седем държавни горски стопанства. В тях ще участват над 500 служители от териториалните поделения на ЮЗДП, представители на МЗХГ, Изпълнителната агенция по горите и РДГ, Лесотехническия университет, Лесозащитна станция – София и Горска семеконтролна станция – София, Института за гората, както и общински горски структури и частно практикуващи лесовъди. 
Дискусията и практическите дейности ще се проведат в предварително определени зрели и дозряващи насаждения в районите на Кюстендил, Брезник, Катунци, Гърмен, Елин Пелин, Костенец и Рибарица. Маркиране на насажденията, съгласно изискванията и целите на различните видове сечи; стопанисване на издънкови дъбови гори и на иглолистни насаждения и култури; изготвяне на документацията, свързана с планирането и маркирането, както и техническото изпълнение на дейностите по определяне и отбелязване на дърветата за сеч, са основните теми в обсъжданията.

На терен ще бъдат коментирани най-често допусканите пропуски при маркирането, както и въпроси от практиката на горските служители.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен