Община Благоевград отваря оферти

Откритата роцедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет "Обновяване и облагородяване на площад "Георги Измирлиев"

На 28.03.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Благоевград, зала № 101, ще бъдат отворени получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и облагородяване на площад „Георги Измирлиев – Македончето“, Реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните,художествено осветление в централна градска част междуОбновяване и облагородяване на площад "Георги Измирлиев – Македончето", Реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в централна градска част между сградите на Общинска администрация – Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“, Регионална здравна инспекция, сградата на Американски университет в България и хотел „Ален мак“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0004 ”Благоустрояване на градската среда“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Решение №РД-02-36-1355/08.11.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПРР, с наименование на проектното предложение ”Благоустрояване на градската среда“. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , BG16RFOP001-1.008-0004-С01/18.11.2016 г."
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"