Собственик на нерегламентирано изграден кладенец подлежи на санкции

Глобите са в размер от 2000 до 10 000 лева

Собственик на нерегламентирано изграден кладенец, използван за собствени нужди, подлежи на санкция по чл. 200 от Закона за водите в размер от 2000 до 10 000 лв. За това информира община Банско местните жители, съобщава БНР.

Водовземането от подземни води може да е безплатно, ако е до 10 кубични метра на денонощие за всеки един гражданин. Гражданите, собственици на поземлен имот, са длъжни да уведомят писмено Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" за намерението си за изграждане на кладенец и наличието на изграден кладенец. Трябва да се посочат данни за собственика, данни за акта, от който черпи правото си, телефон за връзка, данни за поземления имот, предвидена дълбочина на кладенеца, цел, за която се предвижда ползването на водата. Допускането на изграждане на кладенци в населени места в границите на водни тела, за които вече няма свободен ресурс, ще се отрази негативно върху ресурса на самото водно тяло чрез понижаване на водното ниво, вследствие на което ще бъдат засегнати интересите на собствениците на вече изградени водовземни съоръжения, както и ще бъдат нарушени права на титуляри, на които са издадени индивидуални административни актове по реда на Закона за водите, предупреждават от Басейнова дирекция-Благоевград. Ликвидирането на нелегални съоръжения се осъществява за сметка на собственика.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен