В Общинска администрация Благоевград отварят представени оферти

Процедурата е на 11.11.2016 г. от 14:00 часа

На 11.11.2016 г. от 14:00 часа, в сградата на Общинска администрация Благоевград, зала № 101, ще бъдат отворени представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за „Извършване на независим финансов одит“ на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.008-0001-C01/19.09.2016 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"