Намериха лалугер по проект

Живее в района на Каменити връх в Национален парк "Рила"

При теренни наблюдения извършени от екип на ДНП „Рила“ беше установено ново находище на европейски лалугер в района на Каменити връх на 2400 м н. в. на територията на Национален парк „Рила“. Високопланинските находища на вида в България са сравнително малко и изолирани, както по между си, така и от тези в околните низини.

В Рила европейският лалугер се среща в субалпийските и алпийски ливади и пасища в района на връх Белмекен, на надморска височина 2000 – 2200 м. Данните за новото находище са допълнителна информация, в резултат от изпълнението на проект „Характеристиката и динамиката на популацията на лалугера в района на вр. Белмекен“. С него се цели установяването на числеността, трофичните връзки с хищните птици, биологията на размножаване, перспективите за оцеляване на популацията на вида.

ДНП „Рила“ планира извършване на допълнителни проучвания на новото находище в района, както и на нови потенциални места на разпространение.

Европейският лалугер (Spermophilus citellius, Linnaeus, 1766) е включен в Червения списък на Световния съюз за защита на природата (IUCN) с категория „уязвим“ (A1c.), в Червената книга на България с категория „уязвим“ (VU A1c.), в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания и Директива за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна 92/43.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен