6 проверки на 89 хранителни обекти са проведени в Кюстендилско

Нарушения са констатирани в 9 обекта

През м. януари 2016 г. Върховната административна прокуратура, на основание упражнявания постоянен надзор за законност, разпореди на окръжните прокуратури провеждане на проверки относно нарушения на Закона на храните и Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните. Поводът за това станаха зачестилите случаи в страната, както и публикации в средствата за масово осведомяване, за консумирани от ученици напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки, психотропни вещества или химически замърсители от околната среда. Възложените от окръжните прокуратури проверки са извършени съвместно с Областните дирекциите по безопасност на храните и съответните Областни дирекции на МВР.

На територията на Окръжната прокуратура в Кюстендил са проведени шест съвместни проверки, при които са проверени 89 обекта: кухненски блокове, детски кухни, обекти за раздаване на храна и бюфети, разположени на територията на училищата, както и 15 търговски обекта в непосредствена близост до детски заведения и училища.

В резултат на извършените проверки в 9 обекта са констатирани нарушения на изискванията, като са установени храни от животински и неживотински произход, неотговарящи на специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно. Издадени са 16 предписания с указани конкретни мерки за отстраняване на несъответствията и нарушенията. Девет от тях са за спиране на реализация на храни, а другите седем са свързани с несъответствия, касаещи сграден фонд и оборудване, система на управление безопасността на храните и обучение на персонала по спазване изискванията на Закона за храните. Санкционирано е едно физическо лице, осъществявало търговска дейност, поради установено съхранение на храни от животински произход с изтекъл срок на трайност. Спрямо лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение и е издадено постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"