Община Благоевград внесе проект за над 5 милиона лева

Той е подаден в Междинно звено за "Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”

Община Благоевград внесе за одобрение трето проектно предложение в Междинното звено - „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, в рамките на процедура  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”,  BG16RFOP001-1.001-039 по  приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Проектното предложение има за цел да осигури по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, като се постигне топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Това кореспондира и с основната цел на процедурата, а именно да се реновират съответните сгради и да се допринесе за по-висока степен на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия. По този начин ще се  подобрят експлоатационните характеристики и ще се удължи полезния експлоатационен период на сградите в съответствие с критериите за устойчиво развитие. 

Проектните дейности са насочени към обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на Благоевград. В проекта са включени 15 Сдружения на собствениците с общо 22 сгради. Бюджетът на проектното предложение е 5 150 759.58 лв., а срокът за изпълнение - 18 месеца. Броят на домакинствата, които пряко ще бъдат засегнати, е 270.

Осъвременяването на жилищните сгради чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ще доведе до подобряване на микроклимата и съответно на условията за живот в тях. След извършване на дейностите се очаква да се понижат отделяните вредни емисии газове в околната среда, което в дългосрочен план ще окаже положително влияние върху общия екологичен фонд и качеството на живот.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен