Избрани Новини

Д-р Камбитов представи проекта за изграждане на социални жилища

Той е на ОПРР "Изграждане на социални жилища в IV микрорайон” за близо 10 милиона лева

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов представи на обществено обсъждане проекта „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”. Той е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на община Благоевград. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020 и е в рамките на процедура  BG16RFOP001-1.008 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград по  приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

„В проекта е залегнало изграждането на три сгради за социално слаби хора, които нямат възможности, нямат дом и това е единствената им алтернатива. Това са три сгради с общо 202 жилища”, каза кметът на община Благоевград д-р Атанас  Камбитов. Той поясни, че квадратурата на жилищата  е около 50 кв. м. „Нашето предложение е сградите да бъдат изградени чрез инженеринг, според установената в другите страни членки на Европейския съюз практика, като това е най-добрият начин за Общината - най-бързо, най-качествено и са защитени интересите на възложителя. При възлагането на инженеринг проектирането и изпълнението се възлагат на изпълнителя, като се определя цена, която не подлежи на коментар”, допълни кметът д-р Камбитов. Стойността на проектите е 9 500 000 лв., а срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

Към този момент Община Благоевград има 525 социални жилища, които се дават на хората от социално слабите групи. „С тези 202 жилища до голяма степен се изпълняват социалните ангажименти, които сме поели”, каза д-р Камбитов.

Заместник-кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева и ръководител при изпълнението на Инвестиционната програма на общината, заместник-кметът по финансова политика Иво Николов - финансов координатор на ИП и ръководителят на проекта инж. Ангел Даилов представиха подробности за дейностите по проект „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”.

Общинският екип, който работи по проекта, вече е внесъл предложение в Общински съвет- Благоевград за изменение на „Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища”. „Основните две предложения като целеви групи са на първо място родители с деца, включително и непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания. Втората група са хора в риск от бедност и социално изключване, чиито среден доход на член от семейството за предходните 12 месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения“, обясни заместник-кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева. Тя допълни, че по време на обществените обсъждания за изменението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на база на анализ е взето решение за изграждане на жилищата, което е прието положително от страна на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж”, като съответно Инвестиционната програма на Община Благоевград е сред първите, които беше одобрена, като е разписана от страна на кмета Камбитов и страна на УО на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Дейностите, които се изпълняват към този момент по проекта, преди да бъде внесен в Междинно звено за одобрение, са внесената за разглеждане промяна в Наредбата, изготвяне на Предложение до ОбС относно осигуряване на устойчивост на проекта, което е изискване към всички проекти, които се изпълняват с европейски средства, а периодът е минимум пет години. „В момента се разработва и формулярът за кандидатстване, който ще бъде внесен до 31 май в Междинното звено за оценка, като целта е обектите да влязат в експлоатация до средата на 2018г.”, каза още зам.кметът Зорница Кралева.

Паралелно с изграждането на социалните жилища ще бъде подобрена и инфраструктурната среда в района, която включва рехабилитиране, асфалтиране на улиците „Ветрен” и „Роден край”. Те са включени като инвестиционен приоритет „Градска среда”, част от ИПГВР на общината.

По време на общественото обсъждане присъстваха специалисти и граждани, като бяха задавани въпроси, а след края на срещата присъстващите имаха възможност да дадат мнения и предложения в поставена за целта кутия.

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)