Кметът на Разлог подписа договори с представители на 14 блока

Кандидатстват по програма "Региони в растеж“

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев подписа договори с представители на 14 жилищни сгради в Разлог за кандидатстване по програма „Региони в растеж“. Предмет на всеки подписан договор е обновяване за енергийна ефективност на сграда в рамките на проект за енергийна ефективност на жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.
Подписаните договори определят основните задължения и отговорности на страните във връзка с организацията и изпълнението на дейностите и услугите по обновяване за енергийна ефективност, както и обхват на дейностите по обновяване на многофамилната жилищна сграда: изработване на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорт на сградата; изготвяне на обследване за енергийна ефективност на сградата; разработване на инвестиционен технически/работен проект за нуждите на обновяването и оценка за съответствието; изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР); строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол.
Основните критерии за кандидатстване за саниране са броят на самостоятелните обекти в сградите, начина на строителство, датата и годината на проектиране, както и разположението, спрямо строителните граници на населеното място. Оценителната комисия работи по зададените критерии, след което предстои кандидатстване и проверка на място, както и архитектурно заснемане. 14-те блока, отговарящи на критериите, обхващат общо 19 690 кв. м. площ, а финансовият ресурс за изпълнението на проекта за енергийна ефективност е 3 600 000 лв. за гр. Разлог. По този проект ще бъдат санирани още 5 обществени сгради-НЧ „15.09.1903-1909г.”, СОУ„Братя Каназиреви”, ОУ„Никола Парапунов”, Туристическата спалня и Интерната.
Целта на програмата е да се удължи животът на блоковете като конструкци. Ще бъдат подменени дограми и изолации, а в общите части предстои боядисване и подмяна на осветление.
Срокът, в който могат да се представят проекто-предложенията в МРРБ, е 31 май.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен