Богатството на Кресненския пролом

По бреговете на Струма в района се срещат внушителните 457 вида от растителния свят

Образуван вследствие влиянието на река Струма, 17-километровият пролом се намира в Югозападна България, пише balkanite.net. Тук е и най–северната граница на идващото от юг влияние на Средиземно море, пресичаща се с традиционния за България умерен климатичен пояс. Именно  на този факт се дължи неимоверното разнообразие на животински и растителни видове в района, много от които са редки и застрашени. Голяма част от тях намират мястото си в Червената книга на България и на света, имайки предвид, че са типични само за този малък участък.

За района е известно още, че е пресичан от миграционния поток на едри бозайници между планините на Балканския полуостров, както и от известен още от древността поток на птици. След присъединяването ни към Европейския съюз целият район е бил предложен за част от природозащитната мрежа Натура 2000. За жалост обаче, до ден днешен едва 5 % са защитени като части от резервата „Тисата”. Уникалното разположение благоприятства за разпространението на видове, типични предимно за средиземноморския климат на територията на България. Това включва растителни видове като дървовидната хвойна - червената хвойна, тисата, косматият дъб. По бреговете на Струма в района се срещат внушителните 457 вида от растителния свят. Представители на животинския свят от семейството на бозайниците са 58 вида, които включват мечка, вълк, видра, белка, благороден елен, дива котка и др. Познати са 17 вида прилепи, както и огромно разнообразие от влечуги и земноводни, а от птиците са срещнати 147 вида.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен