Избрани Новини

Община Благоевград търси изпълнител на обществена поръчка

Обяви открита процедура по реда на ЗОП

С Решение №РП-14 от 30.03.2016 г. Община Благоевград обяви открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци, градски кошове и паркови кошчета за нуждите на Община Благоевград” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 1.1 м3(1100 л.) – 200 бр.”

Обособена позиция № 2: „ Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 0,11 (110 л.) – 1000 бр.”

Обособена позиция № 3: „Доставка на Градски кошчета за открито– 100 бр.”.

Обособена позиция № 4: „Доставка на Паркови  кошчета за открито– 50 бр.”.

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки гр. София и на профила на купувача на електронния сайт на община Благоевград www.blgmun.com 30.03.2016 г.

Оферти за участие в процедурата се подават в деловодството на община Благоевград в срок до 17:30 ч. на  28.04.2016 г.

Датата на отваряне на офертите 29.04.2016 г., да се чете 03.05.2016 г. от 10.00 ч. в Зала 210 в сградата на Община Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, гр. Благоевград.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)