Започва приемът на документи за социални асистенти в Благоевград

Ще се приемат от днес до 23 октомври включително

Започва приемът на документи за социални асистенти по проект на община Благоевград. По него 188 нуждаещи хора ще получават грижа. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Документи за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение ще се приемат от днес, понеделник, 12 октомври до 23.10. включително.

Кандидат-потребителите на услугата „Социален асистент” и кандидатите за социални асистенти могат да подават комплекта документи при ръководителя на Комплекс за социални услуги за стари хора Милена Донева от 13.30 до 17.30 часа в стая 518 или от 8.30 до 14.30 часа при младши експерт „Устойчиво развитие и евроинтеграция” Таня Маркова, стая 313 в сградата на Община Благоевград.

Документите се подават по настоящ адрес на кандидатите. Кандидати за потребители на услугата „Социален асистент” могат да бъдат три групи - деца с увреждания, лица над 65г. с увреждания и самотно живеещи с увреждания. Необходимите документи за кандидатстване са заявление и приложение към него / по образец/. Трябва да се предоставят и копия от следните документи: за самоличност, документ за самоличност на законния представител/родител,настойник,попечител/, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК, актуална експертиза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничен или в невъзможност за самообслужване, удостоверение за настойничество/ попечителство, заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини, или приемно семейство по чл. 26 от ЗЗД, пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- когато не се подава лично ( не е необходимо да бъде нотариално заверено).

За социални асистенти могат да кандидатстват безработни лица, трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд, неактивни лица( студенти или продобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. Те трябва да представят заявление ( по образец), копие от документ за самоличност, автобиография, документ за придобита образователна степен и/ или съотносима за длъжността „Социален асистент” квалификация, служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда( ако кандидатът е безработен), служебна бележка от месторабота/ ако е работещ/, пенсионно разпореждане ( само за кандидати, получили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст) и копие от удостоверение за преминато обучение по процедура „Нови алтернативи” по ОП РЧР 2014-2020г.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"