По-опитни чиновници ни посрещат в Симитли

Конференции за представяне на постигнатите резултати бяха проведени и в общините- проектни партньори

Община Симитли финализира успешно проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново“. Проектът е финансиран по Договор от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, информират от пресцентъра на общината.
От месец декември 2012 г. до настоящия момент община Симитли, в партньорство с общините Хаджидимово, Гърмен и Кочериново реализираха проект за оптимизиране на административните си структури. Проектът бе изпълнен в тясно партньорство с консултантите от Консорциум „Добро управление”, като бе извършен функционален анализ и бяха изследвани работните процеси; разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите; бяха оптимизирани структурите и преразпределени функции и дейности; бяха подобрени организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта бяха представени на заключителна конференция в общинска администрация Симитли.
„Проектите по Оперативна програма „Административен капацитет” с насоченост към администрациите на общините са изключително малко на картата на България, а от тях има голяма необходимост и полза, тъй като администрациите реално са основата, базата за цялостно по-добро функциониране на администрацията и работата по общини”, отбеляза консултантът по проекта Стефан Петров. Изпълнението на проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново“ реално надгради резултатите постигнати по изпълнението на друг проект на община Симитли в партньорство с италианската община Монфалконе, по който проект между двете администрации беше обменен опит и добри практики за аутсорсинг на общински дейности. “Реалните резултати от изпълнението на този проект ще се усетят занапред, тъй като вече имаме базата, като продукт от работата по настоящия проект, изключително важни нормативни документи”, отбеляза главният секретар на Общинска администрация Симитли Виолета Айкова, която е и ръководител на проекта. Айкова отбеляза, че изключително ценно за община Симитли, а и за администрациите на общините-проектни партньори Гърмен, Хаджидимово и Кочериново е било работата в екип.
Конференции за представяне на постигнатите резултати бяха проведени и в общините- проектни партньори. В четвъртък, 24-ти юли от 10.00 часа бе конференцията в община Хаджидимово, а от 14.00 часа бяха отчетени постигнатите резултати пред обществеността в община Гърмен. В петък от 10.00 часа се проведе и конференция в община Кочериново.
Постигнатата цел от изпълнението на проекта е оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново за постигане на по-голяма ефективност и избягване дублирането на функции.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”