Ново 20!Смениха правилата за ползване на европари

Изключителен интерес предизвика темата на  провелия се днес информационен ден на Областен информационен център - Благоевград: „Новите правила за използване на европейските средства 2014-2020г." Пред близо 50-те участника в срещата -  представители на общини, регионални структури на държавни администрации, бизнес, университети, училища, детски градини и НПО, експерти в сферата на обществените поръчки и управлението на проекти с европейско финансиране представиха новата нормативна рамка за разходване на средства по Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020г.

Участниците се запознаха с приетите през последните месеци  Постановления на Министерски съвет в тази връзка - ПМС 107/10 май 2014г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и ПМС 119/20 май 2014г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативни програми.

Специално внимание беше отделено на реда за определяне на подизпълнители от страна на бенефициентите, спечелили проекти с европейско финансиране, както на публичните организации - възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП), така и на частните фирми и неправителствени организации, които не са задължени по ЗОП. На тяхното внимание бяха поставени последните промени в ЗОП, които влизат в сила от 1-ви юли тази година - буквално след дни, както и новото ПМС 118, прието на 20 май 2014г и, което регулира реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, които не се явяват възложители по ЗОП.

„Познаването и спазването на правилата е абсолютно необходимо и е ключът за успешното изпълнение на какъвто и да е проект с европейско финансиране", сподели при закриването на срещата управителят на Областния информационен център, Теменужка Стамболиева като прикани присъстващите да търсят помощта на експертите на Центъра по всички въпроси, свързани с европейските фондове и с Оперативните програми, както на място в офиса, така и на електронния адрес и Фейсбук страницата на центъра.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен