Умници!84% анкетирани благоевградчани знаят що е "бенефициент" и "устойчив транспорт"

Новата нормативна рамка, която ще регулира използването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020, както и приетите през м. май от МС, проекти на новите 7 Оперативни програми, представиха на работна среща с медиите от Областен информационен център - Благоевград.  

Присъстващите бяха запознати подробно с приетите през последните два месеца 4 постановления на МС, регулиращи координацията и наблюдението на изпълнението на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия, реда за предоставяне на безвъзмездните средства по новите Оперативни програми, реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, както и националните правила за допустимост на разходите по оперативните програми.

Управителят на ОИЦ-Благоевград, Теменужка Стамболиева, акцентира върху новите моменти в регламентите, като отбеляза, че те водят до опростяване и унифициране на правилата и са включени по искане на бенефициентите. Проведеното в края на 2013г. широко обществено обсъждане: „Научени уроци", организирано от мрежата от 28 информационни центъра им даде възможност да поставят исканията си пред органите, отговорни за програмирането на новия период 2014-2020г. и системите за управление на европейските средства в България.

На вниманието на медиите бяха представени и резултатите от последните инициативи на мрежата от Областни информационни центрове - националния Конкурс за младежки проект и проведената анкета на открито: „Какво знаем за Споразумението за партньорство". Приятна изненада се оказаха тези резултати за експертите на ОИЦ. Анализът сочи, че 84% от анкетираните 143-ма души, са дали верни отговори и са наясно с понятия като „бенефициент", „социално включване", „биоразнообразие", „устойчив транспорт" и съкращения като „ИСУН". За разясняване или по-точно дефиниране на термините, които са се оказали трудни и неясни като: „цифрово изключване" и „деинституционализация", ще се работи в следващи информационни кампании на мрежата.

На срещата беше предоставена и традиционната вече справка от ИСУН с последните статистически данни за изпълнението на проектите с европейско финансиране в област Благоевград. Към момента, 369 проекта с европейско финансиране на обща стойност 479 944 820 лв. се изпълняват на територията на нашата област, като 42% от тези средства вече са реално изплатени на бенефициентите.   Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"