Общински служители учат английски заради туризма

Започнаха обученията по английски език за служители от общинска администрация Симитли в изпълнение на проект „Обучение на служителите в община Симитли за  по-добро административно обслужване”. Проект „Обучение на служителите в община Симитли за  по-добро административно обслужване” е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ  от Оперативна програма “Административен капацитет ”, Приоритетна ос II “ Управление на човешките ресурси ”, Подприоритет 2.2 “ Компетентна и ефективна държавна администрация. От 23-ти април започна чуждоезиковият квалификационен курс, който е интегрирана дейност в общото изпълнение на проекта заедно с други специализирани обучения за служителите в администрацията. Курсът по английски език е в рамките на 120 учебни часа. Обученията се провеждат четири пъти седмично, в извънработно време, в заседателната зала на общинска администрация Симитли. Лектор на обучението е Татяна Благоева. Знания и сертификат за владеене на английски език ще получат общо 20 служители от администрацията, както и кметове и кметски наместници. Очакваните резултати, които ще се постигнат в изпълнение на проекта са от изключително значение за ефективността в работата на общинска администрация Симитли. Общината е разположена на две много важни и натоварени пътни артерии – София-Кулата и София-Банско, което е добра предпоставка за развитие туризъм, особено предвид минералните извори на територията на общината. През територията на общината ще преминава и Магистрала Струма, което е допълнителна предпоставка за увеличен пътникопоток, чуждестранни инвестиции и развитие на туризъм. За да реализира този потенциал служителите в общинска администрация Симитли имат нужда от езиково обучение (английски, румънски език), за да могат да изпълняват задълженията си и да общуват ефективно и свободно с инвеститорите и туристите. В резултат на езиковите и спеиализирани курсове, които предстоят да се проведат за общинските служители ще се развият езиковите компетенции на служителите и ще се повиши мотивацията им за работа в мултикултурна среда. Езиковите компетентности са изключително важни за привличането на инвестиции и развитието на туризма в община Симитли. Обученията осигуряват възможност за служителите в общинската администрация да се обучават съобразно техните компетенции и нужди от обучение, с което подпомага тяхната професионална и личностна квалификация, подобрява възможностите им да изпълняват качествено служебните си задължения и в дългосрочна перспектива увеличава шансовете им за успешна реализация на пазара на труда.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"