Избрани Новини

Образованието и заетостта сред основните приоритети в Кюстендилско

Основните приоритети и възможности за финансиране през програмния период 2014-2020 г. бяха представени пред медии от екипа на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил. Разяснени бяха основните моменти в проектите на новите оперативни програми, както и стратегическите приоритети, предвидени за финансиране в проекта на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия през настоящата седемгодишна финансова рамка.

Споразумението за партньорство е основният документ, определящ  стратегията на държавата за ползване на Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие със Стратегия Европа 2020.  В проекта на Споразумението са заложени четири стратегически приоритета за изпълнение на политика на сближаване на Европейския съюз, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж в страната. Предвидените в Споразумението приоритети са: образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; добро управление и достъп до качествени административни услуги. Представени бяха  основните секторни интервенции, които е предвидено да бъдат реализирани със средства от  Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 - 2020 г. в областта на транспорта, околната среда, заетостта, социалното включване, образованието, здравеопазването, конкурентоспособността на икономиката, електронно управление, институционалния капацитет и публичната администрация. 

На 26 март 2014 г. правителството на Република България прие официално текста на Споразумението за партньорство на България, като основа за водене на преговори с Европейската Комисия. Срокът да се предоставят споразуменията от държавите-членки на Европейския съюз е 22 април 2014 г.

ОИЦ - Кюстендил представиха пред медиите и основните моменти в проектите на седемте оперативни програми, които ще действат в България през настоящия програмен период , сред които е новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020". Предвижда се голяма част от средствата по тази програма да бъде насочена към развитие на научно-изследователската дейност в България, тъй като повишаване на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите е от ключово значение за устойчивия растеж на страната ни.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" са предвидени  средства за подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.  

Сред приоритетите в Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020" са мерки за подкрепа за енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор, инвестиране в регионална здравна, социална и образователна инфраструктура.

Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" включва приоритет за подкрепа на предприемачеството, експортен и производствен потенциал, с включени мерки за технологично развитие и иновации, както и  конкурентоспособност и продуктивност на предприятията. Приоритетност в рамките на тази оперативна програма ще бъде дадена и на зелена и ефективна икономика.

Предвижда се голяма част от бюджета на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." да бъде насочен към сектор "Води". Със средства по Програмата се предвижда да продължат да се финансират проекти за изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 000 екв. ж. и с над 2,000 екв. ж.

„Добро управление 2014-2020" е наименованието на оперативната програма, която обединява действащите през отминалия програмен период ОП „Административен капацитет" и ОП „Техническа помощ". Сред предвидените основни приоритети в областта на доброто управление е предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)