Днес представиха проекта „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”

Парите

18-12-2013, 14:58

Автор:

blagoevgradutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Проект за над 21 млн за Национален парк „ Рила ”

Дирекция „Национален парк Рила” представи в Благоевград проекта „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”, съобщи "Фокус" . Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Общата стойност на проекта е 21 030 933,20 лв., от които 17 876 293,22 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 3 154 369,98 лв. национално съфинансиране. Основните насоки в проекта бяха очертани в самото начало от д-р Стефан Кирилов, директор на Национален парк Рила. Ясен Евтимов, началник отдел „Контрол и охрана” в Национален парк Пирин, е ръководителят на проекта. Той представи и специална презентация, на която бяха отбелязани основните дейности, предвидени в проекта, са свързани с поддържащи и възстановителни работи в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението. В проекта ''Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” е предвидено възстановяване на естествени и полуестествени тревни формации, опазване и поддържане на езерни екосистеми в езерата от циркуса на Седемте рилски езера и изтичащите от езерата потоци, опазване на дивата коза и нейните местообитания и др. В проекта са включени и дейности по изпълнение на противопожарни планове, изграждане на посетителски информационни центрове в близост до територията на парка, контролно-информационни пунктове и контролни пунктове на територията на Национален парк “Рила”, премахване на изоставени и опасни за човешкото здраве обекти на територията на парка, обезопасяване на туристически пътеки, обновяване и ремонт на съществуващи специализирани маршрути и проектиране и изграждане на нови, поставяне на информационни и указателни табели в Национален парк “Рила”. Предвидено е актуализиране на Плана за управление на Национален парк “Рила”, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, както и разработване на План за управление на резерват „Риломанастирска гора”. Ще бъде разработено ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в Национален парк “Рила”, разработване на общопаркова стратегия за оценка нуждите от инфраструктура в парка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен