Започва прием по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения"

Това е по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за Кампания 2022

От днес започва прием на заявления по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за Кампания 2022.
Със заповед на министъра на земеделието с №РД09-384/29.03.2022 и на основание чл. 4, ал. 9 и ал. 10 от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г., е определен приемът на заявления по мярка 13, в това число и по трите подмерки:
13.1 "Компенсационни плащания в планински райони";
13.2 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения";
13.3 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения".
Условията за предоставяне на финансовата помощ по мярката са разписани в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Кандидатите по мярка 13 могат да подават своите заявления за подпомагане в Общинската служби по земеделие (ОСЗ), в която се намира постоянният адрес на кандидата – физическо лице или адресът на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
За подпомагане по мярката ще могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания за хектар допустима площ на земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в землища, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват и Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г.

Припомняме на кандидатитече считано от 21 март 2022 гземеделските стопани могат да приключват заявленията си в Общинските служби по земеделиекато от днес - 30 марттова важи и за тези с участие по мярка 13.
  Приемът на заявленията, при които е налице участие по някоя от  следните мерки - мярка 10 "Агроекология и климат" (Мярка 10), мярка 11 "Биологично земеделие" (Мярка 11) или мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" (Мярка 12) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014  2020), ще може да се реализира след публикуване на нарочна заповед на министъра на земеделието.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен