Избрани Новини

Административен съд – Благоевград отчете увеличена натовареност

Образувани са общи 1 804 първоинстанционни и касационни дела

Повече образувани дела, по-голям брой дела за разглеждане спрямо предходната година и произнасяне в по-кратки срокове отчитат показателите на Административен съд – Благоевград в статистическите таблици, одобрени от Висшия съдебен съвет. Председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова представи доклад за дейността на съда за 2021 година на юбилейно отчетно събраните.
През 2021 година са образувани общи 1 804 първоинстанционни и касационни дела, което е повече в сравнение с предходната година, като касационните дела са се увеличили с приблизително 1/3. Спрямо предходната година статистиката отчита ръст от 10,5% в броя на делата за разглеждане, които са общо 2 276.
Свършени през годината са 78,7% от стоящите за разглеждане дела дела. Статистиката отчита ръст по този показател, в условията на продължаващата пандемия и налаганите от това ограничения включително в работата на съдебната система, в частност Административен съд – Благоевград.
Всяко четвърто дело е свършено с постановяване на съдебен акт още в първия месец от образуването му, което е показателно за бързината на съдопроизводството. Решени са 78% от общо свършените за отчетния период дела, като този показател е с най-високо число за отчетната година спрямо всяка година от сравнимия период.
През 2021 г. се отчита и ръст в натовареността на Административен съд – Благоевград по щат и се формира трайния извод за висока и увеличаваща се натовареност.
За първото полугодие на 2021 г. (до която дата са налице обобщени от Висшия съдебен съвет статистически данни) Административен съд – Благоевград е на четвърто място по действителна натовареност на съдиите към делата, стоящи за разглеждане, след магистратите в Административен съд – София град, Административен съд – Пловдив и Административен съд – Пазарджик. Действителната натовареност на съдиите в Административен съд – Благоевград към всичките дела за разглеждане е 23,72. Като разликата в натовареността на административните съдии в Благоевград с третите по натовареност в страната към всичко дела за разглеждане е 0,1%.
При отчетената завишена натовареност, обобщените показатели от статистическите таблици водят до извода за устойчивост в бързината и ефективността на съдопроизводството, осъществявано в Административен съд – Благоевград.
Обобщените данни коментира представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. “Тук работят кадри, знаещи и можещи. С трайност в тяхната съдебна практика. Административното право се отличава съществено от общото и наказателното, защото му е вменено да осъществява правото на достъп гражданите до правосъдие“, отбеляза Боян Магдалинчев и допълни, че именно тези резултати формират авторитета на страната ни да бъде водеща по бързина на административното производство в Европа. Представляващият Висшия съдебен съвет подари на председателя на съда Мария Тодорова плакет на ВСС по случай 15-годишнината на Административен съд – Благоевград.
„Административните съдилища са тези, които разглеждат общественозначими дела и нарастването на доверието на обществото значи подобряване общественото доверие към правосъдната ни система“, допълни в този контекст заместник-председателя на Върховния административен съд – Любомир Гайдов.„Резултатите ви показват не само професионализъм, но и мотивация“, каза в приветствието си съдия Гайдов. „Установените качество и бързина са отлична основа да посрещнем предизвикателството на съвременния свят чрез изграждане на електронно правосъдие“ сподели още заместник-председателят на Върховния административен съд.
Председателят на съда Мария Тодорова благодари за подкрепата на Висшия съдебен съвет и на ръководството на Върховния административен съд. Съдия Тодорова благодари на всички съдии и съдебни служители за положените усилия и проявената отговорност, за високия професионализъм и всеотдайност в работата.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)