Избрани Новини

В ОДМВР-Кюстендил работи Пункт за предоставяне на временна закрила и регистрация

Бежанците могат да влязат с украински биометричен паспорт или с украински паспорт без биометричен чип

В ОДМВР – Кюстендил, група „Миграция“ , работи вече Пунктът за предоставяне на временна закрила и регистрация. Те могат да влязат на граничните ни пунктове с украински биометричен паспорт или с украински паспорт без биометричен чип, за който след 24.02.2022 г. на основание Кодекса на шенгенските граници е отменено изискването за виза.

Удължаване на безвизовия престой

Срокът на пребиваване на украинските граждани, влезли на територията на Република България с биометричен паспорт и при условията на действащия 90-дневен безвизов режим (в рамките на 6 месеца), може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Желаещите да продължат безвизовия си престой следва да подадат заявление в  група  „Миграция“ в ОДМВР – Кюстендил, не по-късно от 14 дни, преди да изтече  разрешеният срок на пребиваване по силата на безвизов режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на дирекция „Миграция“- МВР.

В случай че не съществува възможност да бъде осигурено настаняване (подслон) от физическо/юридическо лице в Република България, може да се потърси съдействие в Пункта за първоначален прием към областния управител.

Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България, в случай че имат сключен трудов договор с български работодател за срок по-дълъг от 6 месеца.

Предоставяне на временна закрила

Искане за предоставяне на временна закрила с първоначален срок от 1 година/считано от 24 февруари 2022 г. до 31 март 2023 г./ гражданите на Украйна може да подадат лично в група „Миграция“  в ОДМВР, улеснение при обработката на документите ще бъде и представянето на декларация от собствениците, предоставили подслон, за конкретен адрес на пребиваване. На лицето, искащо временна закрила,  ще  бъде издадена регистрационна карта. Лицето, ползващо се от временна закрила, ще има следните права: оставане на територията на Република България, право на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост, на социално подпомагане, на медицинска помощ при спешни състояния, както и право на свободно завръщане в държавата на произход.

За повече информация украинските граждани, които са се установили на територията на Кюстендилска област,  биха могли да посетят група „Миграция“ към ОДМВР- Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 12.

Информация за физически и юридически лица, предоставящи подслон но чужденци

Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, следва в срок до 3 дни писмено да уведоми службата за административен контрол на чужденците или районно управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождение - съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.

Лицата, извършващи хотелиерска дейност, са задължени при настаняване на чужденец, да го регистрират в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, в който вписват имената на чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или на заместващия го документ за пътуване, както и периода на пребиваването му в туристическия обект.

Ако чуждият гражданин не се яви лично, съответното физическо/юридическо или лице, извършващо хотелиерска дейност представя пред служба „Миграция“ в ОДМВР или в съответното РУ на МВР по местопребиваване на чужденеца паспорта му или заместващия го документ. Попълват се две адресни карти по образец съгласно приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България и единият екземпляр се връчва на лицето, предоставило подслон.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов