Избрани Новини

В Благоевград започва работа пунктът за издаване на временна закрила

Процедурата е облекчена със статута на временна закрила

Разселени лица от Украйна имат възможност да подадат своите заявления за предоставяне на временна закрила всеки делничен ден от 08:30 часа до 17:30 часа в разкрития пункт, намиращ се на входа на ОДМВР-Благоевград.

Необходимите документи, които трябва да бъдат предоставени,

- Национален документ за самоличност на лицето /паспорт/ или документ, с който е премината границата на Република България

- За децата – удостоверение за раждане и паспорт.

Предстои работа да започнат още пет пункта, позиционирани в РУ-Разлог, РУ-Банско, РУ-Гоце Делчев, РУ-Сандански и РУ-Петрич.

Полезна информация за гражданите на Украйна, пристигащи в Република България през сухоземните граници или на международните летища:

Те могат да влязат на граничните ни пунктове с украински биометричен паспорт или с украински паспорт без биометричен чип, за който след 24.02.2022 г. на основание Кодекса на шенгенските граници е отменено изискването за виза.

Удължаване на безвизовия престой

Срокът на пребиваване на украинските граждани, влезли на територията на Република България с биометричен паспорт и при условията на действащия 90-дневен безвизов режим (в рамките на 6 месеца), може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Желаещите да продължат безвизовия си престой следва да подадат заявление в дирекция „Миграция“ – МВР или в сектори и групи „Миграция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на МВР (ОДМВР) преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизов режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на дирекция „Миграция“- МВР.

В случай че не съществува възможност да бъде осигурено настаняване (подслон) от физическо/юридическо лице в Република България, може да се потърси съдействие в пунктовете за първоначален прием на границата, а във вътрешността на страната - от областните управители.

Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България, в случай че имат сключен трудов договор с български работодател за срок по-дълъг от 6 месеца.

Предоставяне на временна закрила

Искане за предоставяне на временна закрила с първоначален срок от 1 година/до 23.02.2023 г./ гражданите на Украйна може да подадат лично в пунктовете за първоначален прием на границата, както и във вътрешността на страната (отдел/сектори/групи „Български документи за самоличност“ и „Миграция“ към СДВР и ОДМВР), като ще им бъде издадена регистрационна карта. Лицето, ползващо се от временна закрила, ще има следните права: оставане на територията на Република България, право на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост, на социално подпомагане, на медицинска помощ при спешни състояния, както и право на свободно завръщане в държавата на произход.

За повече информация украинските граждани биха могли да посетят дирекция „Миграция“ -МВР на адрес в София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48. В случай че пребивават извън територията на София, биха могли да посетят съответните сектор/група „Миграция“ към ОДМВР по местопребиваването им в страната.

Информация за физически и юридически лица, предоставящи подслон но чужденци

Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, следва в срок до 3 дни писмено да уведоми службата за административен контрол на чужденците или районно управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождение - съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.

Лицата, извършващи хотелиерска дейност, са задължени при настаняване на чужденец, да го регистрират в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, в който вписват имената на чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или на заместващия го документ за пътуване, както и периода на пребиваването му в туристическия обект.

Ако чуждият гражданин не се яви лично, съответното физическо/юридическо или лице, извършващо хотелиерска дейност представя пред служба „Миграция“ в СДВР/ОДМВР или в съответното РУ на МВР по местопребиваване на чужденеца паспорта му или заместващия го документ. Попълват се две адресни карти по образец съгласно приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България и единият екземпляр се връчва на лицето, предоставило подслон.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов