Започва изграждането на модерен тренировъчен център за огнеборци край Благоевград (снимки)

Той е за екипите на пожарните служби в трансграничния регион Гърция-България

Строежът и оборудването на многофункционалната сграда са по проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

Стратегическият проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ стартира на първи април 2019 г. с подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той е финансиран по Втора приоритетна ос „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, а неговата продължителност е 42 месеца. Общият бюджет възлиза на 4 482 557,86 евро.

В проекта участват седем организации, като водещ бенефициент е ГДПБЗН. Другите партньори от българска страна са Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – Благоевград, Националния институт по метеорология и хидрология, Областна администрация Благоевград.

От гръцка страна в проекта участват Генералният секретариат на околната среда и водите; Децентрализираната администрация на Македония-Тракия.

Основната цел на проекта е укрепване капацитета на участващите организации, за гарантиране на ефективна съвместна координация и реагиране при рисковете от наводнения в трансграничния регион.

Предвидените в проекта дейности включват изграждане на капацитет на структурите за намаляване на риска от наводнения и за обмен на информация, доставка на оборудване за обучение и действия при наводнения - командно-щабни автомобили с висока проходимост, високо-проходими автомобили тип „Ратрак“, специализирано оборудване, въжени спасителни системи, надуваеми диги, доставка на специализирана система за симулация на оперативни действия в случай на наводнения и разработване на двустранни оперативни процедури и планове за съвместно действие с гръцките служби в случай на наводнения. Предвидено е да бъде изграден и оборудван съвместен тренировъчен център за първореагиращите на територията на област Благоевград, както и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията и професионалните умения на оперативните екипи, действащи в трансграничния регион Гърция-България. В рамките на проекта е планирано провеждането на съвместни щабни и практически учения между ГДПБЗН и компетентните структури Гърция.

През следващите няколко месеца на това място ще бъде изграден модерен тренировъчен център, който ще включва многофункционална сграда, навес с паркоместа, реновирано ремонтно хале, асфалтова площадка до 3 000 кв.м с открит паркинг за 16 моторни превозни средства и игрище за провеждане на физическа и пожаростроева подготовка. Многофункционалната сграда ще бъде на две основни нива, без сутеренни помещения. В нея ще бъдат обособени диспечерски пункт с помещение за апаратура, гараж за пожарни автомобили, учебна зала, стая със система за симулация на действия при наводнения и бедствия и други помещения. Финансирането на тази дейност е за 1 152 938,04 лв. с ДДС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен