Избрани Новини

Първа сесия проведоха общинските съветници в Банско

Приеха планове за пашуването и ползването на дървесина

На първото си редовно заседание за 2022 г. общинските съветници приеха отчетите на председателя на ОбС Костадин Загорчин за дейността на Общинския съвет и неговите комисии и на кмета Иван Кадев за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
Кметът Кадев докладва също годишен отчет на Програмата за управление на Община Банско за мандат 2019-2023 г. и отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории. Разгледана бе и Последваща оценка на изпълнението Общински план за развитие за 2014 – 2020 г. Направените препоръки ще залегнат в Плана за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Банско)
На сесията бяха обсъдени и одобрени важни нормативни документи на местната власт за текущата година и в перспектива:
- Годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2022г.
- Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско.
- План за защита от бедствия на Община Банско.
- Общинска програма за намаляване на риска от бедствия в Община Банско 2021-2025г.
- Годишен план за ползване на дървесина през 2022г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Места“.
- Годишен план за паша и Правила на ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за 2022г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.
- Списък за отдаване под наем за пет години на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ.
Общинските съветници направиха актуализация на своя Правилник за организацията и дейността на ОС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)