Общинският съвет ще одобри (или не) вземането на заем от благоевградчани

Ще одобри (или не) общата численост и структура на общинската администрация

Редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград ще се проведе на 28 януари /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри септември”.
На провелото се днес заседание на Председателския съвет към Общинския съвет бе приет дневен ред от 28 точки. Те ще бъдат разглеждани на предстоящото редовно заседание.
Общинските съветници ще заседават при спазване на всички изисквания на здравното министерство.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.
3. Избор на представител на Община Благоевград в общото събрание на съдружниците на „Прима инвест БГ“ ООД.
4. Предложение № 60-00-19/20.01.2022 г., относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.
5. Предложение № 60-00-9/12.01.2022 г., относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2022 година.
6. Предложение № 60-00-10/14.01.2022 г., относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Благоевград за периода 2021-2027 г. (ПИРО).
7. Предложение № 60-00-486/21.12.2021 г. относно допълнение и изменение на Решение № 506/21.11.2021 г., относно даване на съгласие за искане на безлихвен заем от централния бюджет.
8. Предложение № 60-00-485/20.12.2021 г. относно приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Благоевград да периода 2021 - 2027 година.
9. Предложение № 60-00-11/14.01.2022 г., относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на Община Благоевград за 2022 година.
10. Предложение № 60-00-488/31.12.2021 г., относно определяне размера на годишната наемна цена за 2022 година на декар за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26 броя землища на територията на община Благоевград.
11. Предложение № 60-00-487/31.12.2021 г., относно даване на съгласие за промяна предназначението на земеделски територии, включени в Горскостопанския план на община Благоевград в горски територии, общинска собственост.
И още 17 точки, свързани с предоставяне на общинска земеделска  земя за възстановяване на собственост и разрешителни за преобразуване на земеделска земя в земя за строеж.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен