Ще отпаднат ли таксите за детските градини в Благоевград?

Общинският съвет днес ще заседава

Председателят на Общинския съвет в Благоевград Радослав Тасков ще предложи таксите за детските градини да отпаднат напълно. Това ще се случи във връзка с предложение на кмета Илко Стоянов относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград и Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Благоевград за 2022 година
На днешното заседание на Общинския съвет в дневния ред са включени 36 точки. Заседанието е от 9:30 часа в зала „22-ри септември“ на община Благоевград.
В рамките на първа точка общинските съветници ще дискутират предложение от кмета на община Благоевград относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси.
Общинските съветници ще трябва да дадат своя вот за план-сметка за разходите по дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Благоевград за 2022 година.
Като втора точка в дневния ред е заложено предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград и Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Благоевград за 2022 година.
Таксиметровият бранш и всички шофьори на таксита трябва да знаят, че няма да има увеличение на патента. Таксата остава 300 лева.
На редовното заседание ще бъде разгледано и предложение за приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Благоевград в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност. Тази Наредба е изцяло наново изготвена от юридическия екип на Общинския съвет и по-точно от адвокат Теодор Тошев.
Общинските съветници ще обсъждат и предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Благоевград и издаване на сертификати клас В, приета с Решение № 133 по Протокол № 5 от 28.04.2017 г. на Общинския съвет. Това се налага, тъй като има направени поправки в закона и текстовете в наредбата трябва да бъдат приведени, съгласно закона.
Общинските съветници ще дадат своя глас и по предложение относно именуване с наименованието парк „Македония“ на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор № 04279.621.147, с предназначение "за Интер Експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“. В публичното пространство се знае името, но се оказва, че няма изрично решение на Общинския съвет за наименоване на обекта.
Очаква се да бъдат гласувани шест извънредни точки.
С оглед неговата спешност и неотложност, кметът на Общината е внесъл предложение във връзка с определяне на условията, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства на територията на община Благоевград.
Второ предложение за извънредна точка е относно учредяване на Еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „Благоевград Проект 2021“, като за временно изпълняващ длъжността „Управител“ е предложен Юрий Воев.
Третото предложение за извънредна точка е относно свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Прима Инвест БГ“, насрочено за 20.12.21 година. Община Благоевград ще бъде представлявана от общинския съветник Евгени Бибов, който ще бъде упълномощен да гласува „Против“, се посочва в предложението.
Внесено е и извънредно предложение във връзка с изхранването на пациентите при престоя им в СБАЛО „Св.Мина“ ЕООД в Благоевград. В него се предлага то да бъде извършвано от Домашен социален патронаж- Благоевград и за сметка на бюджета на община Благоевград.
Още две предложения за промяна са внесени в Общински съвет, които касаят смяната на управителите на две общински дружества: „Паркинги и гаражи“, като в предложението е посочен за нов временно изпълняващ длъжността управител - Ивайло Червилов, а за „Пазари“ ЕООД - Юлиян Иванов.
Местният парламент ще даде своя вот и по предложение на кмета Илко Стоянов относно вземане на решение за намаляване с 30 % наемните вноски по всички сключени договори за наем, на концесионните плащания по действащите договори за концесия, с изключение на договорите за наем на общински жилища за периода от 1.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
То ще бъде докладвано от Иван Ризов, заместник-председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране към Общински съвет Благоевград.
Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.
Дневният ред беше одобрен на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, провел се на 13 декември 2021 година.
Редовното заседание на Общинския съвет е днес от 9:30 часа в зала „22-ри септември” на Община Благоевград.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен