Редовно заседание провежда Общинският съвет в Благоевград

Заседанието е от 9:30 ч. в зала "22-ри септември”

Редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград се провежда днес от 9:30 ч. в зала „22-ри септември”. Дневният ред е от 37 точки. Редовното заседание на местния парламент ще се проведе при спазване на необходимите изисквания на здравното министерство. Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.
Базирайки се на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването, в залата ще се допуска присъствие само при представяне на „зелен сертификат“ - цифров COVID сертификат на ЕС, удостоверение за преболедуване на COVID-19. Валиден документ за изследване е и медицински документ, удостоверяващ отрицателен резултат от проведено изследване, валиден до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване. Дневен ред:
1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.
2. Предложение относно попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.
3. Питане с вх. № 94-00-2686/11.11.2021 година от Кирил Ваклинов, общински съветник към Общински съвет Благоевград.
4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-289/03.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 440 по Протокол № 16 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 22.10.2021 г., като незаконосъобразно.
5. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-290/03.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 442 по Протокол № 16 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 22.10.2021 г., като незаконосъобразно.
6. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-291/03.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 446 по Протокол № 16 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 22.10.2021 г., като незаконосъобразно.
7. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-296/12.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 480 по Протокол № 17 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 29.10.2021 г., като незаконосъобразно.
8. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-297/12.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 479 по Протокол № 17 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 29.10.2021 г., като незаконосъобразно.
9. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-299/12.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 481 по Протокол № 17 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 29.10.2021 г., като незаконосъобразно.
10. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-300/12.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 482 по Протокол № 17 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 29.10.2021 г., като незаконосъобразно.
11.Предложение № 60-00-413/10.11.2021 г., предложение № 60-00-413/10.11.2021 г. от Кмета на Община Благоевград, относно кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.
12. Предложение № 60-00-421/16.11.2021г. от кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на права на кмета на община Благоевград да издаде запис на заповед за авансово плащане по изпълняван ДБФП по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.
13. Предложение № 61-00-442/15.11.2021 г. относно приемане на План за защита при бедствия на община Благоевград.
14. Предложение № 60-00-425/17.11.2021г. от кмета на Община Благоевград относно създаване на Общинско предприятие „Чистота Благоевград“.
15. Предложение №60-00-424/17.11.2021г. от кмета на Община Благоевград относно създаване на Общинско предприятие „Озеленяване Благоевград“.
16. Предложение № 60-00-379/14.10.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно предоставяне управлението, стопанисването, контрола и поддръжката на „подземен гараж в подплощадното пространство на пл.„Георги Измирлиев“, който представлява сграда с идентификатор №04279.612.97.3 със ЗП от 1291 кв.м, с предназначение: „хангар, депо, гараж“ по Кадастралната карта на Благоевград, частна общинска собственост, на кмета на Община Благоевград.
17. Предложение № 60-00-435/17.11.2021г. от кмета на Община Благоевград относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост на поземлен имот с идентификатор №04217.72.259, по КК на село Бистрица – публична общинска собственост, а именно язовир „Бистрица 000259“.
18. Предложение № 60-00-411/04.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно даване на съгласие да бъде получено безвъзмездно дарение в полза на Община Благоевград от Петко Веселинов Нинов, а именно на имот с пл. №466, кв.5 по плана на с.Логодаж, предвиден за улица съгласно регулационния план на Логодаж, целият с площ от 40 кв.м.
19. Предложение № 60-00-401/22.10.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
20. Предложение № 60-00-403/26.10.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
21. Предложение № 60-00-410/02.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
22. Предложение № 60-00-415/10.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
23. Предложение № 60-00-431/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград за имот с идентификатор 62699.63.3/стар № 063003/, местност „Чешмата“ по кадастрална карта на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина - „Жм“ със следните устройствени показатели:Височина на застрояване - до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт - 1.2; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
24. Предложение № 60-00-402/25.10.2021 г. от кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград, за имот с идентификатор 62699.59.6 (общинска частна собственост), местност „Гогеви валти“ по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона, със следните показатели: Устройствена зона Ти; Височина на застрояване - до 35.00 м; Кинт. – 0,5; Плътност на застрояване - максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.
25. Предложение № 60-00-426/17.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод от съществуващ водопровод - Ет.ф80 до имот с идентификатор 68792.705.1, местност „Савева махала“ засягащ имот с идентификатор 68792.207.704 (път I клас – държавна собственост) и площадков водопровод за захранване на имот с идентификатор 68792.228.13, местност “Герена” по кадастралната карта на землище с. Логодаж, община Благоевград, засягащ и ограничаващ ползването на имоти с идентификатори 68792.253.18(нива – частна собственост), 68792.228.13(нива – частна собственост), 68792.253.729(полски път – общинска собственост) и 68792.229.727(полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Логодаж, община Благоевград.
26. Предложение № 60-00-417/15.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за преминаване през имоти общинска собственост с идентификатори 27231.21.60 (полски път – общинска собственост), 27231.20.76 (местен път – общинска собственост), 27231.20.68 (местен път – общинска собственост) и 27231.20.71 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Еленово, община Благоевград, във връзка с разрешаване изработване на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за трасе на оптичен кабел от съществуваща кабелна шахта на БТК ЕАД до бл. 129 в ж.к. „Еленово“, гр. Благоевград до базова станция SO 1593 на БТК ЕАД в имот с идентификатор 27231.20.7 по кадастралната карта на землище с. Еленово, община Благоевград.
27. Предложение № 60-00-416/15.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 150 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) с цел изменение на уличната регулация и образуване на нова улица – тупик с осови точки от о.т 42а до о.т. 42б за осигуряване на достъп до новообразуван УПИ VII-523, кв. 7 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
28. Предложение № 60-00-418/15.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация до имот с идентификатор 00134.6.81 (образуван от разделянето на имот с № 006012), местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 00134.8.100 (полски път – общинска собственост) и имот с идентификатор 00134.8.23 (полски път – общинска собственост), местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
29. Предложение № 60-00-432/17.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП), на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ; чл. 208, ал. 1 от ЗУТ; чл.62а, ал. 4 от ЗУТ:
• Изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на странична регулационна линия на УПИ III към УПИ II по имотна граница на имот с пл. № 555, кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград и отпадане на предвидената пешеходна алея.
• Изменение на плана за регулация (ИПР) за отреждане на УПИ III за имоти с пл. № 358, пл. № 555 и общ., кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград и промяна предназначението на УПИ III-358,555,общ., кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград от „за озеленяване“ в „за жилищно строителство“.
• Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за новообразуван УПИ III-358,555,общ., кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване.
Устройствена зона- „Жм”;
Височина Н ≤ 10 м
Максимална стойност на Кинт.- ≤ 1.2;
Плътност на застрояване - ≤ 60%;
Плътност на озеленяване - ≥ 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
30. Предложение № 60-00-434/17.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 208, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
1. Изменение на плана за регулация /ИПР/ за имот с пл. № 394, кв. 25 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград, с предназначение „за лесопарк“, с цел образуване на 2 (два) броя нови УПИ – УПИ XII, отреден за имот с пл. 394 и УПИ XIII, отреден за имот с пл. 394 и общ. с предназначение „за жилищно строителство“ и образуване на нова улица с о.т. 118а, 118б и 118в за осигуряване на достъп до новообразуваните УПИ.
2. План за застрояване /ПЗ/ за новообразувани УПИ XII-394 и УПИ XIII-394,общ, кв. 25 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване.
Устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона „ Жм “
Устрйствени показатели:
Височина на застрояване - до 10.00 м;
Кинт.- 1.2;
Плътност на застрояване - максимум 60 %;
Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
31. Предложение № 60-00-427/17.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.103.10, местност „Песока“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм1”; Височина на застрояване - до 8.00 м; Кинт. - 0.9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
32. Предложение № 60-00-429/17.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.117.20, местност „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм1”; Височина на застрояване - до 8.00м; Кинт. - 0.9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
33. Предложение № 60-00-428/17.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.105.9, местност „Армутлука“ по кадастрална карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм1д”; Височина на застрояване - до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 0.9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
34. Предложение № 60-00-414/10.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с № 29.263 по плана на новообразуваните имоти на местност „Айдаровско дере”, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 1.2; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
35. Предложение № 60-00-404/26.10.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.25.43, местност „Стара гара – Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за шивашки цех”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Пп”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 20 %.
36. Предложение № 60-00-430/17.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.33.19, местност „Юрто“ по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за склад за селскостопанска продукция и инвентар”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Пп”; Височина на застрояване - до 10.00м.; Максимална стойност на Кинт - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 20 %.
37. Предложение № 60-00-433/17.11.2021 г. от кмета на Община Благоевград относно разрешаване по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на проект за изменение на ОУП на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.67.18, местност „Шабаница-Чикуро“ по кадастралната карта на с. Зелендол, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона, със следните показатели:Устройствена зона Пп; Височина на застрояване - до 10.00 м; Кинт. – 2,5; Плътност на застрояване - максимум 80 %; Плътност на озеленяване - минимум 20 %.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"