Общинският съвет ще гласува ново Арт ЕООД

Сесията е на 29 октомври от 9.30 часа

Председателят на Общински съвет - Благоевград Радослав Тасков свиква редовно заседание на 29 октомври /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри септември”. Дневният ред е от 44 точки. Те ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия. Общинските съветници ще заседават при строго спазване изискванията на здравните власти.
Сред точките е предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи, предложение относно изменение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2021 година, предложение относно приемане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни проходи и на разходите за местни дейности, предложение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград, предложение за провеждане на процедура по избор на обществен посредник и приемане Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград, предложение относно осигуряване на собствено финансиране от Община Благоевград за изграждане на физкултурен салон към Националната хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, предложение относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград, предложение за учредяване на Еднолично общинско дружество с ограничена отговорност ,,АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ” ЕООД и друг, касаещи имотни заменки, прехвърляния и т.н.
 


Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково