Медицинските университети във Варна, София, Пловдив и Плевен се обединиха в общо сдружение

Общество

19-10-2021, 18:36

Снимка:

МУ-Варна

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Сдружение на медицинските университети в Република България бе учредено от ректорите на медицинските университети във Варна, София, Пловдив и Плевен на 06.10.2021 г. Основният мотив за създаването му е осигуряване и поддържане на високо качество на висшето медицинско образование и развитие на медицинската наука в страната. Сред основните цели на сдружението са защита на общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местните органи, участие в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в здравеопазването и утвърждаване престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина. Сдружението ще служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България.

Чрез сдружението ректорите на 4-те престижни български медицински университета ще изразяват мнения и становища относно общите интереси на медицинското образование в страната, ще разработват стратегически документи, планове и концепции, ще вземат участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление във връзка с разработването на законите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи обучението по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве и свързаните с тях дейности в сферата на здравеопазването.

Предстои провеждане на срещи, кръгли маси и семинари, по обсъждане на теми, свързани с целите на сдружението, организиране работни групи, експертни съвети и други помощни органи, които да формират и предложат решения на конкретни проблеми, свързани с висшето медицинско образование. Сдружението предвижда и издаване на периодични бюлетини и други материали, с които да се запознава обществеността с  взетите решения, изработените становища и стратегически документи.

Сдружението ще обедини усилията на медицинските университети в посока повишаване на качеството на висшето медицинско образование и здравеопазване в Република България.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"